http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logotypy-pkolonii_2.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1134/7_t2.jpg30 czerwca w czasie trwania póÅ‚kolonii zorganizowanych przez Stowarzyszenie ,,Pod SkrzydÅ‚ami”, okoÅ‚o godziny 9 wyruszyliÅ›my w drogÄ™ na wycieczkÄ™ do SupraÅ›la i BiaÅ‚egostku. PodziwiajÄ…c piÄ™kno mijanych wsi Podlasia dotarliÅ›my do SupraÅ›la, gdzie zwiedzaliÅ›my Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa. Tutaj dowiedzieliÅ›my siÄ™ jak powstawaÅ‚y książki na przestrzeni wieków- od kartki papieru - najpierw pisanej rÄ™cznie, do gotowej książki. Niektóre elementy eksponatów muzealnych dzieci mogÅ‚y poczuć i dotknąć.

ObejrzeliÅ›my skomplikowane maszyny i urzÄ…dzenia drukarskie, które pod okiem pani przewodnik uczestnicy mogli  obsÅ‚ugiwać i  wykonać  papier czerpany, wydrukować samodzielnie kartkÄ™ i pamiÄ…tkowÄ… zakÅ‚adkÄ™ do książki. OpuszczaliÅ›my to niesamowite miejsce peÅ‚ni wrażeÅ„ i dumni z nowo nabytych umiejÄ™tnoÅ›ci i wiadomoÅ›ci.

NastÄ™pnym punkiem naszej wycieczki byÅ‚ pobyt w BiaÅ‚ymstoku. W Zoolandzie czekaÅ‚y na dzieci przemiÅ‚e, milusiÅ„skie króliczki, ciekawskie papużki, maÅ‚pki, perliczki, malutkie chomiczki, Å›winki morskie, ruchliwe szynszyle i wiewiórki, Å›piÄ…cy jeż oraz maÅ‚y wąż. WedÅ‚ug wskazówek opiekunów dzieci mogÅ‚y przebywać ze zwierzÄ…tkami w bliskim kontakcie pod okiem dorosÅ‚ych, gÅ‚askaÅ‚y miÅ‚e futerka, karmiÅ‚y z rÄ™ki. Najodważniejsi mogli dotknąć węża. BezpoÅ›redni kontakt z delikatnymi stworzeniami daÅ‚ dzieciom okazjÄ™ do poznanian ich zwyczajów, sposobu odżywiania i trybu życia. Rozstanie z milusiÅ„skimi byÅ‚o jednak konieczne, gdyż wyruszyliÅ›my jeszcze  do Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Na miejscu poznaliÅ›my historiÄ™ życia i twórczoÅ›ci rzeźbiarza, obejrzeliÅ›my zgromadzone w muzeum dzieÅ‚a jego autorstwa. GÅ‚ównÄ… atrakcjÄ… dla dzieci byÅ‚y ceramiczne  zajÄ™cia warsztatowe z użyciem gliny. WedÅ‚ug instruktażu pani przewodnik uczestnicy poznawali plastyczność surowca oraz wykonali swoje rzeźby- malutkie pamiÄ…tkowe serduszka. Ubogaceni nowÄ… wiedzÄ… i pozytywnymi przeżyciami podziÄ™kowaliÅ›my za miÅ‚o spÄ™dzony czas. Na trasie przejazdu goÅ›ciliÅ›my na obiedzie w barze ,,Topolanka”. MiÅ‚Ä… niespodziankÄ… na zakoÅ„czenie wycieczki byÅ‚y lody w Starej Szkole w SokóÅ‚ce.

Kolejny dzieÅ„ na póÅ‚koloniach spÄ™dziliÅ›my bardzo aktywnie, ciekawie i pożytecznie rozwijajÄ…c wiadomoÅ›ci, umiejÄ™tnoÅ›ci, wzbogacajÄ…c wiedzÄ™ oraz zainteresowania podopiecznych stowarzyszenia.

Nie byÅ‚oby to możliwe bez wsparcia naszych sponsorów, którym skÅ‚adamy serdeczne podziÄ™kowania.  PóÅ‚kolonia ,,Wakacje z rehabilitacjÄ…”- zadanie wspóÅ‚finansowane ze Å›rodków PFRON w konkursie ogÅ‚oszonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w SokóÅ‚ce ze Å›rodków publicznych w ramach konkursu ogÅ‚oszonego przez Kuratorium OÅ›wiaty w BiaÅ‚ymstoku i Å›rodków Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami” we wspóÅ‚pracy ze StarostÄ… Sokólskim i Specjalnym OÅ›rodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce.

Zdjęcia

Beata Tur

Katarzyna Bubieniec