http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logotypy-pkolonii_2.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1135/img_20210705_084755988_t2.jpgDzisiaj rozpoczÄ™liÅ›my kolejny, szósty już dzieÅ„ póÅ‚kolonii w SOSW. DzieÅ„ obfitowaÅ‚ w wiele ciekawych aktywnoÅ›ci przygotowanych przez kadrÄ™. Zabawy i gry ruchowe dajÄ…  wiele przyjemnoÅ›ci i korzyÅ›ci dla rozwoju dziecka. KsztaÅ‚tujÄ… cechy moralne i spoÅ‚eczne, uczÄ… wspóÅ‚pracy, koordynacji ruchowej, dostarczajÄ… radoÅ›ci satysfakcji ze wspólnie spÄ™dzonego czasu. Uczestnicy póÅ‚kolonii udowodnili dzisiaj, że potrafiÄ… siÄ™ wspaniale siÄ™ bawić. Do zabaw wykorzystaliÅ›my oprócz tradycyjnego sprzÄ™tu sportowego, przedmioty nietypowe. Szczególnie spodobaÅ‚a siÄ™ zabawa „Bieg po buty” „WyÅ›cig z dyniÄ…”.

Rywalizacja pomiÄ™dzy maÅ‚ymi sportowcami, kto szybszy, zrÄ™czniejszy przebiegaÅ‚a z zasadami fair-play, wprowadziÅ‚a dobry nastrój, dostarczyÅ‚a wiele emocji. SkorzystaliÅ›my też z piÄ™knej pogody. Dzieci chÄ™tnie  bawiÅ‚y siÄ™ w gry dobrze im znane: ,,W chowanego”, ,,W berka”, ,,Baba Jaga patrzy”, które  pobudziÅ‚y i wyzwoliÅ‚y inicjatywÄ™ dzieci.

NastÄ™pnie odbyÅ‚y siÄ™ warsztaty ceramiczne, które miaÅ‚y na celu zapoznanie uczniów z różnymi technikami modelowania w glinie oraz rozwijanie zainteresowaÅ„ i uzdolnieÅ„ plastycznych. Wszyscy uczestnicy chÄ™tnie podejmowali siÄ™ dziaÅ‚aÅ„ twórczych. Na zajÄ™ciach powstaÅ‚y piÄ™kne, indywidualne prace, które bÄ™dÄ… stanowiÅ‚y pamiÄ…tkÄ™ wspólnego czasu na póÅ‚kolonii.

Zdjęcia

Dorota Kozaczyńska

Zenon Muszyński