http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logotypy-pkolonii_2.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1137/3_t2.jpgDzieÅ„ ósmy póÅ‚kolonii - wyruszyliÅ›my na peÅ‚nÄ… pozytywnych wrażeÅ„ wycieczkÄ™. Pierwszym punktem naszej wyprawy byÅ‚o gospodarstwo agroturystyczne w DÅ‚ugim Ługu, znane z hodowli alpak. Przesympatyczne zwierzÄ™ta bardzo szybko zdobyÅ‚y serca naszych podopiecznych. Gospodarze w ciekawy i przystÄ™pny sposób przedstawili warunki hodowli, zwyczaje i ciekawostki na temat stada. DowiedzieliÅ›my siÄ™ jak strzyc alpaki, czym je karmić, jaki majÄ… charakter i przyzwyczajenia. Dzieci miaÅ‚y możliwość gÅ‚askania, przytulania i karmienia zwierzÄ…t, co sprawiÅ‚o im ogromnÄ… radość i satysfakcjÄ™. MieliÅ›my również możliwość wziÄ™cia udziaÅ‚u w warsztatach z weÅ‚nÄ…, w trakcie których poznaliÅ›my sposoby obróbki weÅ‚ny. MogliÅ›my stworzyć wyklejankÄ™ z weÅ‚ny alpak. ByÅ‚a to doskonaÅ‚a okazja do rozwijania sprawnoÅ›ci manualnej,  polisensorycznego poznawania otaczajÄ…cej rzeczywistoÅ›ci.

Kolejnym punktem naszej wyprawy byÅ‚a miejscowość Bohoniki, jedno z centrów kultury muzuÅ‚maÅ„skiej na Podlasiu. W trakcie zwiedzania zabytkowego meczetu wysÅ‚uchaliÅ›my  ciekawej prelekcji na temat osadnictwa tatarskiego, historii i zwyczajów tej niezwykÅ‚ej spoÅ‚ecznoÅ›ci. ZostaliÅ›my ugoszczeni pysznym obiadem skÅ‚adajÄ…cym siÄ™ z tradycyjnych daÅ„ kuchni tatarskiej.

Po powrocie do OÅ›rodka nasi podopieczni po krótkim odpoczynku relaksowali siÄ™ podczas zajęć sportowych, plastycznych i kulinarnych. To byÅ‚ bardzo aktywny, peÅ‚en wrażeÅ„ wakacyjny dzieÅ„.

Zdjęcia

                                                                                                                           Agata Gieniusz