http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logotypy-pkolonii_2.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1139/214331186_534311501332551_9113750977834962689_n_t2.jpgW dziewiÄ…tym sÅ‚onecznym dniu póÅ‚kolonii odbyÅ‚a siÄ™ wycieczka do BiaÅ‚owieży. Uczestnikami byÅ‚a 20-osobowa grupa podopiecznych Stowarzyszenia „Pod SkrzydÅ‚ami”. Celem wycieczki byÅ‚o m.in.: zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-LeÅ›nego oraz Rezerwatu Pokazowego Å»ubrów, poznanie Å›rodowiska BiaÅ‚owieskiego Parku Narodowego, obserwacja przez uczestników Å›rodowiska przyrodniczego oraz profilu glebowego, poszerzanie  wiadomoÅ›ci na temat parków narodowych oraz metod ochrony nieskażonej cywilizacjÄ… przyrody.

Pierwszym punktem wycieczki byÅ‚o Muzeum Przyrodniczo-LeÅ›ne BiaÅ‚owieskiego Parku Narodowego. Tam podopieczni zgÅ‚Ä™bili tajemnice przyrody i historiÄ™ Puszczy BiaÅ‚owieskiej oraz wielowiekowÄ… dziaÅ‚alność czÅ‚owieka na tym terenie. Wszystkie zagadnienia przyrodnicze prezentowane byÅ‚y przez przewodników wedÅ‚ug bloków problemowych za poÅ›rednictwem realistycznych makiet przedstawiajÄ…cych zwierzÄ™ta, grzyby, roÅ›liny w ich naturalnych Å›rodowiskach z wykorzystaniem wielu Å›rodków ekspresyjnego wyrazu: Å›wiatÅ‚o sceniczne, dźwiÄ™ki (jak naturalne odgÅ‚osy ptaków, dużych ssaków), wielkoformatowe, barwne fotografie. DziÄ™ki Å›rodkom ekspresyjnym przekazu tj. dźwiÄ™k, obraz i przestrzeÅ„ podopieczni bardziej zapamiÄ™tali prezentowany materiaÅ‚.

NastÄ™pnym punktem naszej wyprawy byÅ‚o zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Å»ubrów, gdzie zwierzÄ™ta eksponowane byÅ‚y w póÅ‚naturalnych warunkach, w dużych zagrodach pokrytych naturalnÄ… roÅ›linnoÅ›ciÄ…. WielkÄ… radość przeżyli uczestnicy w rezerwacie, kiedy zobaczyli prawdziwe: żubry, koniki polskie typu tarpan, Å‚osie, jelenie, sarny, dziki, żubronie (krzyżówka żubra z bydÅ‚em domowym), wilki i rysie.

NastÄ™pnie peÅ‚ni wrażeÅ„ pojechaliÅ›my na obiad do Centrum Integracyjno-Wypoczynkowego „Ostoja – Pasibrzuch”. Tam zostaliÅ›my ugoszczeni pysznym posiÅ‚kiem. Po obiedzie peÅ‚ni nowych doÅ›wiadczeÅ„ i wrażeÅ„ wyruszyliÅ›my w drogÄ™ powrotnÄ… do SokóÅ‚ki, gdzie czekaÅ‚ na nas przepyszny sÅ‚odki poczÄ™stunek w postaci lodów.

Zdjęcia

Marta Kulmaczewska