http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

    https://www.soswsokolka.pl/images/znaki_strona_www.png

DOFINANSOWANO ZE ÅšRODKÓW BUDÅ»ETU PAŃSTWA
W RAMACH WIELOLETNIEGO RZÄ„DOWEGO PROGRAMU
„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
NA LATA 2019-2023

Wsparcie organów prowadzÄ…cych publiczne szkoÅ‚y podstawowe
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania
i opieki przez organizacjÄ™ stoÅ‚ówek i miejsc spożywania posiÅ‚ków

DOFINANSOWANIE – 80000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 109147,36 ZŁ

Wsparcie finansowe zadania w ramach moduÅ‚u 3 wieloletniego rzÄ…dowego programu „PosiÅ‚ek w szkole i w domu” dotyczy prac remontowych pomieszczenia stoÅ‚ówki szkolnej (kuchni wÅ‚aÅ›ciwej) i doposażenia w sprzÄ™t stanowiÄ…cy wyposażenie kuchni wÅ‚aÅ›ciwej.

Prace remontowe obejmujÄ…: wymianÄ™ instalacji elektrycznej, wymianÄ™ instalacji wodno-kanalizacyjnej i prace budowlane (wykoÅ„czeniowe – m.in. uÅ‚ożenie pÅ‚ytek na Å›cianach
i podłodze).

Ponadto w pomieszczeniu kuchni zainstalowane bÄ™dzie urzÄ…dzenie poprawiajÄ…ce wentylacjÄ™ (okap i wentylator), ogrzewacz wody i obieraczka do ziemniaków.

ZdjÄ™cia z postÄ™pów prac