http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_91/dsc_0505.jpg

KarnawaÅ‚ to czas radoÅ›ci i zabawy, dlatego też uczniowie SOSW w SokóÅ‚ce bawili siÄ™ na oczekiwanej przez wszystkich choince, która odbyÅ‚a siÄ™ w Å›rodÄ™, 16 stycznia 2013 roku w godzinach od 12.00 do 15.00 w Å›wietlicy szkolnej. Organizatorami  byÅ‚y p. Urszula Drewniak i p. Zuzanna Szarkowska- Czeczko. ZabawÄ™ umilaÅ‚ zespóÅ‚ „MEGAM”. Impreza przeplatana byÅ‚a konkursami i zabawami, za udziaÅ‚ w których uczestnicy byli nagradzani sÅ‚odyczami.

Najbardziej oczekiwanÄ… chwilÄ… byÅ‚o przybycie ÅšwiÄ™tego MikoÅ‚aja, który tego roku stwierdziÅ‚, że wszyscy muszÄ… zapracować na swój sÅ‚odki upominek i przygotowaÅ‚ dla każdego ucznia jakieÅ› zadanie. I tak oto uczniowie mieli okazjÄ™ pochwalić siÄ™ wiedzÄ… z różnych dziedzin, wykazać znajomoÅ›ciÄ… bajek oraz popisać sprawnoÅ›ciÄ… fizycznÄ…. Uczniowie z niecierpliwoÅ›ciÄ… czekali na swojÄ… kolej, ale wszyscy wykonali swoje zadania prawidÅ‚owo i zostali nagrodzeni paczkÄ… oraz pamiÄ…tkowym zdjÄ™ciem z MikoÅ‚ajem. I choć na dworze królowaÅ‚ Å›nieg i mróz, zabawa choinkowa przebiegaÅ‚a w miÅ‚ej i przyjaznej atmosferze, dziÄ™ki czemu dostarczyÅ‚a wszystkim obecnym wielu pozytywnych emocji.

Szczególne podziÄ™kowania należą siÄ™ p. M. Zarachowicz za pozyskanie sponsorów  choinkowych paczek oraz samym sponsorom tj. ks. J. KuczyÅ„skiemu, p. R. Dowgiertowi, p. I. SkowroÅ„skiej i p. J. Olszko, p. A. Rysiejko i p. K. Łabieniec, p. M. Sewastianiuk, a także p. D. KozÅ‚owskiej i zespoÅ‚owi MEGAM za zapewnienie oprawy muzycznej jak również wszystkim nauczycielom, którzy sprawowali opiekÄ™ nad uczniami podczas trwania zabawy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.