http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1152/p9140035_copy.jpgW ramach realizacji upowszechniania czytelnictwa, oraz rozwijania kompetencji czytelniczych wÅ›ród dzieci i mÅ‚odzieży, w internacie SOSW w SokóÅ‚ce w roku szkolnym 2021/2022 od wrzeÅ›nia rozpoczęła siÄ™  Akcja „Czytanie na dobranoc”. Jest ona zaplanowana na I póÅ‚rocze, z możliwoÅ›ciÄ… kontynuacji dziaÅ‚aÅ„ również w II semestrze. AkcjÄ™ zainicjowaÅ‚y wychowawczynie internatu: p.  Beata Boguszewska i Katarzyna Bubieniec.

„Czytanie na dobranoc” jak nazwa wskazuje odbywać siÄ™ bÄ™dzie w porze wieczornej, w poniedziaÅ‚ki, wtorki, Å›rody i czwartki. Do udziaÅ‚u w niej zaprosiliÅ›my najmÅ‚odszych wychowanków internatu oraz starsze dzieci, które wÅ‚Ä…czyÅ‚y siÄ™ do czytania mÅ‚odszym kolegom. W ramach rozwijania kompetencji czytelniczych wychowankowie bÄ™dÄ… zachÄ™cani do samodzielnego wypożyczania książek z biblioteki szkolnej i w miarÄ™ możliwoÅ›ci z Biblioteki Publicznej. ZapoznajÄ… siÄ™ z gatunkami i rodzajami literackiej twórczoÅ›ci. ZajÄ™cia czytelnicze stworzÄ… doskonaÅ‚Ä… inspiracje do tworzenia prac plastycznych, które planujemy wykonywać z dziećmi w ramach rozwijania ich umiejÄ™tnoÅ›ci i zainteresowaÅ„.

Mamy nadzieje, że przeprowadzone dziaÅ‚ania wpÅ‚ynÄ… pozytywnie na osiÄ…gniÄ™cie celu jakim jest rozwój zainteresowaÅ„ i kompetencji czytelniczych naszych wychowanków.

Galeria

Beata Boguszewska, Katarzyna Bubieniec