http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dyrektor SOSW zaprasza do skÅ‚adania ofert w postÄ™powaniu dotyczÄ…cym zapytania ofertowego na dostawÄ™ i montaż sprzÄ™tu i pomocy dydaktycznych stanowiÄ…cych wyposażenie Sali DoÅ›wiadczania Åšwiata do SOSW w SokóÅ‚ce w ramach kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepeÅ‚nosprawnej ze Å›rodków PFRON

Zapytanie ofertowe Nr 3/2021

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

ZaÅ‚Ä…cznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

ZaÅ‚Ä…cznik Nr 3 - Wzór umowy