http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1164/243843175_252692813461609_5011937108313165486_n_copy.jpgWe wrzeÅ›niu bieżącego roku szkolnego w Specjalnym OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym dobiega koÅ„ca realizacja projektu pn. „Rozwijamy siÄ™, zwiÄ™kszajÄ…c wykorzystanie narzÄ™dzi TIK” wspóÅ‚finansowanego ze Å›rodków Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego.

Jednym z zaÅ‚ożeÅ„ projektu byÅ‚o wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepeÅ‚nosprawnych z uwzglÄ™dnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych. W ramach projektu zorganizowano uczniom wiele różnorodnych zajęć dodatkowych. MiÄ™dzy innymi realizowane byÅ‚y zajÄ™cia rozwijajÄ…ce umiejÄ™tnoÅ›ci jÄ™zykowe z zakresu jÄ™zyka rosyjskiego przewidziane dla uczniów z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ… intelektualnÄ… w stopniu lekkim. Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy w zależnoÅ›ci od poziomu umiejÄ™tnoÅ›ci. OdbyÅ‚o siÄ™ 80 godzin zajęć (po 40 godz. w każdej grupie). 

Program zajęć jÄ™zykowych zakÅ‚adaÅ‚ poszerzanie wiadomoÅ›ci i umiejÄ™tnoÅ›ci przyswajanych w trakcie zajęć lekcyjnych,  twórcze rozwiÄ…zywanie problemów poprzez utrwalanie, poszukiwanie, segregowanie i wykorzystywanie wiedzy i informacji różnego pochodzenia z wykorzystaniem narzÄ™dzi TIK a przez to rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów. Ważna byÅ‚a również poprawa zdolnoÅ›ci i wzrost umiejÄ™tnoÅ›ci argumentowania i wyciÄ…gania wniosków oraz gotowoÅ›ci uczniów do ich rozwiÄ…zywania jak również rozwijanie ciekawoÅ›ci poznawczej i otwartoÅ›ci na różnorodne zagadnienia. Program byÅ‚ dostosowywany do potrzeb i możliwoÅ›ci uczniów na bieżąco, a wykorzystywane metody pracy dopasowywane indywidualnie do uczestników zajęć.

DziÄ™ki jego realizacji uczniowie rozbudzili zainteresowania jÄ™zykiem rosyjskim, rozwinÄ™li sprawnoÅ›ci rozumienia mowy ze sÅ‚uchu, mówienia, czytania, pisania, ze szczególnym naciskiem na rozwój kompetencji komunikacyjnych, nauczyli siÄ™ prezentować swoje zdanie i dokonania a także mieli możliwość pracować z robotami Ozobot i Beebot, wykorzystać aplikacje, platformy edukacyjne, zasoby edukacyjne online oraz tradycyjne gry planszowe i dydaktyczne.

Atrakcyjność zajęć i mnogość wykorzystywanych materiaÅ‚ów sprawiaÅ‚y, że uczniowie z niecierpliwoÅ›ciÄ… oczekiwali kolejnego spotkania.

Dlatego też podziÄ™kowania za możliwość wziÄ™cia udziaÅ‚u uczniów w projekcie należą siÄ™ dyrektorowi oÅ›rodka Pani Elżbiecie Szomko, kierownikowi internatu – Pani Beacie Tur oraz StaroÅ›cie Sokólskiemu Panu Piotrowi Rećko.

Galeria

Zajęcia prowadziła: Urszula Drewniak