http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1173/2tp_copy.jpg15 października 2021 uczniowie SOSW tj. Natalia i Dawid ze szkoÅ‚y podstawowej oraz MirosÅ‚aw i Agnieszka ze szkoÅ‚y branżowej wziÄ™li udziaÅ‚ w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej zorganizowanym przez Powiat Sokólski i PowiatowÄ… PaÅ„stwowÄ… Straż PożarnÄ… w SokóÅ‚ce. Konkurs zostaÅ‚ przeprowadzony w zwiÄ…zku z 70. rocznicÄ… Zawodowej Straży Pożarnej w naszym mieÅ›cie. Jego celem byÅ‚o popularyzowanie przepisów i ksztaÅ‚towanie umiejÄ™tnoÅ›ci w zakresie ochrony ludnoÅ›ci, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej a w szczególnoÅ›ci zasad postÄ™powania na wypadek pożaru, posÅ‚ugiwania siÄ™ podrÄ™cznym sprzÄ™tem gaÅ›niczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.  Turniej miaÅ‚ charakter testu pisemnego, wzięło w nim udziaÅ‚ Å‚Ä…cznie 37 uczestników w trzech kategoriach wiekowych: I- klasy 1-6 szkoÅ‚y podstawowej, II- klasy 7-8  szkoÅ‚y podstawowej oraz III- klasy szkóÅ‚ ponadpodstawowych. We wszystkich kategoriach nagrodzono  uczniów, którzy zajÄ™li pierwsze trzy miejsca. Jednakże jak zaznaczyÅ‚ na poczÄ…tku turnieju Pan Wicestarosta Sokólski Jerzy BiaÅ‚omyzy- wszyscy zostali zwyciÄ™zcami, przez fakt posiadania i chÄ™ci poszerzania wiedzy z zakresu pożarnictwa, ratowania i ochrony mienia i życia ludzkiego  oraz umiejÄ™tnoÅ›ci, które mogÄ… przydać siÄ™ każdego dnia w najmniej oczekiwanym momencie. Na zakoÅ„czenie uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki sfinansowane przez organizatorów.Wychowawczynie naszych reprezentantów zajęły siÄ™  przekazaniem obszernej wiedzy i jedna z nich sprawowaÅ‚a opiekÄ™ podczas wyjazdu na Turniej, który odbyÅ‚ siÄ™ w Starostwie Powiatowym w SokóÅ‚ce. 

Galeria 

Urszula Drewniak