http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo1.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1178/7_1.jpg

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce realizowany był projekt „ Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK”. Projekt został dofinansowany ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.   W ramach projektu zostały wyposażone klasopracownie. Klasa IV-VI SPU A otrzymała 2 tablety, monitor interaktywny, laptop oraz klocki Lego.Uczniowie używają tabletów do komunikacji alternatywnej z programem Mówik- polskim oprogramowaniem do komunikacji wspomagającej oraz terapii mowy. Aplikacja zawiera przejrzysty i zrozumiały system symboli, które możemy przetworzyć za pomocą wbudowanego syntezatora dźwięku

 Użytkownik ma możliwość dodawania własnych symboli, obrazów, wybrania zakresu słownictwa, które w danym momencie odpowiada tematyce rozmowy.Wykorzystanie programu na tablecie pomoże uczniom niemówiącym nawiązać kontakt werbalny.

Kreatywne wykorzystanie monitora interaktywnego i laptopa wzbudza zainteresowanie i zaangażowanie uczniów podczas lekcji. Jednoczesne pobudza wiele zmysłów (dotyk, słuch, wzrok) pomaga w szybszym i efektywniejszym zapamiętywaniu nowych informacji i utrwalenie wiedzy. Otrzymane narzędzia służą do wykorzystania różnych źródeł informacji. Wykorzystanie nowoczesnych technologii z uczniem szkoły podstawowej to doskonały sposób na zainteresowanie uczniów tematem zajęć, łatwiejsze przyswajanie wiedzy i jej efektywniejsze utrwalanie.To doskonałe urządzenia wspomagające rozwój oraz umożliwiające naukę poprzez zabawę. 

Za pomocą klocków Lego uczniowie budują różnego rodzaju domki, budowle, sylwetki zwierząt zgodnie z instrukcją lub według własnego pomysłu. Dokonują także segregacji klocków według cech i kolorów, dokonują przeliczania, zabaw tematycznych, rozwijania wyobraźni. Poprzez zabawę i naukę zespół klasowy integruje się, utrwala poprawne relacje, uczy się współdziałania, dzielenia, poznania i respektowania ustalonych zasad, kształtowania kreatywności oraz przeżywania pozytywnych emocji.

Jednym z założeń projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych.

Uczniowie klasy IV-VI SPU A wraz z wychowawczynią składają podziękowania za możliwość skorzystania z projektu dyrektorowi ośrodka Pani Elżbiecie Szomko, kierownikowi internatu – Pani Beacie Tur oraz Staroście Sokólskiemu Panu Piotrowi Rećko.

 Galeria

Opracowała: Grażyna Tymoszuk