http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1179/245579264_858402241703486_779383565824831915_n_copy.jpgW ramach zajęć z doradztwa zawodowego 15 października 2021r. odbyÅ‚a siÄ™ wycieczka klas 4-8spl i klasy 2 szkoÅ‚y branżowej do SÄ…du Rejonowego w SokóÅ‚ce. Celem jej byÅ‚o poznanie zawodów zwiÄ…zanych z sÄ…downictwem. Po urzÄ™dzie oprowadzaÅ‚a nas pani kurator rodzinnyAnna Maria Zieja.

Na poczÄ…tku poznaliÅ›my obowiÄ…zki i pracÄ™ strażników. Panowie zaprezentowali nam urzÄ…dzenia pozwalajÄ…ce zapewnić bezpieczeÅ„stwo pracujÄ…cych tu osób: bramkÄ™do wykrywania niebezpiecznych przedmiotów orazpunkt kontrolny zawartoÅ›ci toreb interesantów. NastÄ™pnie przeszliÅ›my do części, gdzie znajduje siÄ™ areszt. ChÄ™tni chÅ‚opcy pozwolili zaÅ‚ożyć sobie kajdanki, a odważni weszli do celi.

Pani kurator zapoznaÅ‚a nas z pracÄ… Biura ObsÅ‚ugi Interesanta, w tym stanowiskiem Czytelni Akt. WyjaÅ›niÅ‚a, dlaczego należy wnosić opÅ‚aty sÄ…dowe za rozpatrzenie skÅ‚adanych wniosków. ObejrzeliÅ›my dokÅ‚adnie SalÄ™ Rozpraw oraz poznaliÅ›my nowe sÅ‚owo – „wokanda”.

Bardzo ciekawe okazało się spotkanie z Sędzią Sądu Rodzinnego panią Ewą Kingą Wiśniewską-Małecką oraz Sędzią Sądu Cywilnego panem Danielem Czechem. Sędziowie opowiadali nam o swojej pracy oraz ciekawostkach związanych z pełnionym urzędem. Dowiedzieliśmy się między innymi:

- jak nazywa siÄ™ strój sÄ™dziego,

- jakim kolorem wyróżnia siÄ™ toga sÄ™dziowska,

- dlaczego sędzia nosi łańcuch,

- dlaczego powinniśmy wstać, gdy na salę rozpraw wchodzi sędzia,

- jak powinni zachowywać się uczestnicy rozprawy sądowej,

- jaki strój obowiÄ…zuje w sÄ…dzie,

- które miejsce zajmujÄ… Å›wiadkowie,

- do czego służy młotek sędziowski,

- czy na sali rozpraw może przebywać publiczność.

ZainteresowaÅ‚a nas również praca informatyka, bo dziÄ™ki niemu sprawnie dziaÅ‚ajÄ… wszystkie komputery, a każda rozprawa sÄ…dowa jest nagrywana (aby nikt nie miaÅ‚ wÄ…tpliwoÅ›ci, że jego sÅ‚owa zostaÅ‚y przekrÄ™cone czy niewÅ‚aÅ›ciwie zrozumiane). Na zakoÅ„czenie wycieczki panowie strażnicy pozwolili mam przejechać siÄ™ windÄ… zewnÄ™trznÄ…, co bardzo mam siÄ™ podobaÅ‚o.

Zadowoleni i peÅ‚ni wrażeÅ„ wróciliÅ›my do oÅ›rodka.

Galeria

Elżbieta Januszko-Szymaniuk