http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo1.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1206/262049606_464276478450380_8048610242442872299_n_copy.jpgGłównym zadaniem szkolnej edukacji polonistycznej jest kształcenie u uczniów umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim oraz rozumienie odbieranych komunikatów i tekstów kultury.

Zdobywanie tych umiejętności może przebiegać w oparciu o metody tradycyjnelub z wykorzystaniem technologii cyfrowej i nowoczesnych programów ułatwiających przyswajanie wiedzy i jej efektywniejsze utrwalanie, wspomagających rozwój oraz przybliżających naukę poprzez zabawę.

Dzięki realizacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce projektu „Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK”. Projektu dofinansowanego ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 możliwy był zakup nowoczesnych programów multimedialnych, które znacząco wpłynęły na zainteresowanie uczniów zdobywaniem nowych umiejętności w czasie trwania projektu i wykorzystywaniem ich w czasie codziennej pracy na lekcjach.

Nowoczesne oprogramowania umożliwiają uczniom tworzenie własnych opowieści obrazkowych, pobudzają wyobraźnię, kreatywność, a przede wszystkim doskonalą umiejętności językowe. Konstruktywne wykorzystanie monitora interaktywnego i laptopa wzbogaca lekcje i wzbudza zainteresowanie oraz zaangażowanie uczniów.

Praca z zakupionymi w projekcie programami to połączenie nowoczesnych metod prezentacji materiału (animacji, filmów, doskonałych symulacji, prezentacji i zdjęć) z  interaktywnymi ćwiczeniami, dzięki którym podstawowa wiedza jest przyswajana przez dzieci szybko i efektywnie. Są też programy dedykowane szczególnie uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To zestaw bogatych i ciekawych rozwiązań (m.in. ćwiczeń, gier, kart pracy) kierujących ku “uruchomieniu” funkcji poznawczych warunkujących efektywne nabywanie zdolności zarówno pisania, czytania, jak i liczenia oraz podniesienia koncentracji uwagi.

Stanowią one profesjonalną pomoc edukacyjną, przeznaczoną dla uczniów z trudnościami opracowaną przez psychologów dziecięcych oraz metodyków, dzięki czemu jego użytkownicy mogą mieć pewność co do najwyższego poziomu merytorycznego oferowanych rozwiązań.

Ta jakościowa zmiana w podejściu do przekazywania wiedzy z języka polskiego oraz rozwijania kompetencji cyfrowych naszych podopiecznych mogła zaistnieć dzięki decyzyjnym osobom, którym należą się wyrazy wdzięczności za trud organizacyjny i możliwość realizacji w naszym Ośrodku tak ważnego projektu oraz wzbogacenie bazy dydaktycznej i wyposażenie pracowni w nowoczesne programy. Uczniowie korzystający z dóbr nowoczesnej technologiiskładają szczególne podziękowaniadyrektorowi Ośrodka Pani Elżbiecie Szomko, kierownikowi internatu – Pani Beacie Tur oraz Staroście Sokólskiemu Panu Piotrowi Rećko.

Galeria 

Katarzyna Zalewska