http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1222/img_20211201_112117_copy.jpgMiÄ™dzynarodowy DzieÅ„ Pluszowego Misia staÅ‚ siÄ™ motywem przewodnim kolejnego moduÅ‚u Innowacji pedagogicznej „Na tropie zagadek, czyli Escape room w edukacji szkolnej”., która zostaÅ‚a wyróżniona tytuÅ‚em Dobrej Praktyki przez Podlaskiego Kurator OÅ›wiaty w BiaÅ‚ymstoku.                                                                     

  1 grudnia 2021 szkolna sala gimnastyczna zamieniÅ‚a siÄ™ w sklep z zabawkami. PojawiÅ‚y siÄ™ w nim misie, miÅ›ki, misiaczki i inne pluszaki, klocki rożnych rodzajów i wielkoÅ›ci, książki, piÅ‚ki, gry i ukÅ‚adanki, pÅ‚yty z muzykÄ… i filmami, instrumenty, ksztaÅ‚tki piankowe, sprzÄ™t multimedialny, deskorolki, chodzik i maty a także caÅ‚e mnóstwo innych sprzÄ™tów niezbÄ™dnych w dzieciÄ™cym życiu. Celem zajęć byÅ‚o zmierzenie siÄ™ uczestników z zagadkami w interesujÄ…cej formie metodycznej, aktywizacja uczniów, zaprezentowanie wiedzy w innej odsÅ‚onie oraz rozwijanie umiejÄ™tnoÅ›ci kojarzenia faktów oraz logicznego myÅ›lenia, doskonalenie umiejÄ™tnoÅ›ci rozwiÄ…zywania problemów oraz wspóÅ‚praca w grupie sÅ‚użąca poszukiwaniu rozwiÄ…zania. CaÅ‚ość pokoju zagadek stanowiÅ‚a ciekawa fabuÅ‚a oparta na odszukaniu elementów misia- dekoracji sklepu z zabawkami. Uczniowie klasy 1-3 SPL przy wsparciu Oli z kl 8 SPU mieli okazjÄ™ wykazać siÄ™ spostrzegawczoÅ›ciÄ… i pomysÅ‚owoÅ›ciÄ…, by rozwiÄ…zanie jednej zagadki daÅ‚o wskazówki do kolejnej Å‚amigÅ‚ówki. Åšwietna wzajemna wspóÅ‚praca, spryt i zaangażowanie pozwoliÅ‚y sprawnie przechodzić od zadania do zadania, wÅ›ród których znalazÅ‚y siÄ™ zagadki, zaszyfrowane informacje, puzzle, Å‚amigÅ‚ówka logiczna, rebusy, zakodowany obrazek a także wyzwania sprawdzajÄ…ce stopieÅ„ zrozumienia tekstu czytanego i sÅ‚uchanego. W toku zajęć uczestnicy poznali Misia Uszatka, Misia Paddingtona, Niedźwiedzia Wojtka, Misia z Niebieskiego Domu, Kubusia Puchatka, Misia Yogi.

DziÄ™ki escape room „W Krainie pluszowego misia” uczniowie zdobyli i utrwalili wiedzÄ™ w sposób kreatywny, momentami sami do niej doszli w trakcie pracy nad okreÅ›lonymi zadaniami. WÅ‚Ä…czenie pozytywnych emocji w proces edukacyjny sprawiÅ‚o, że z pewnoÅ›ciÄ… ta wiedza pozostanie z nimi na dÅ‚użej. Ponadto zajÄ™cia umożliwiÅ‚y zdobycie informacji o samym sobie, o swoich emocjach, o swoim zachowaniu w chwilach trudnoÅ›ci i pod wpÅ‚ywem presji czasu oraz daÅ‚y szansÄ™ nauczyć siÄ™ kontrolować te emocje. Niecodzienny pomysÅ‚, ciekawa fabuÅ‚a, różnorodne zagadki, wiedza zastosowana w nietypowy sposób- to wszystko przyniosÅ‚o wspaniaÅ‚e efekty w postaci zaangażowania uczniów oraz w myÅ›l zasady „bawiÄ…c-uczyć” zdobyć nowe umiejÄ™tnoÅ›ci i osiÄ…gnąć sukces.

Z misiowymi wyzwaniami postanowili zmierzyć siÄ™ również uczniowie klasy 1-3 ze SzkoÅ‚y Podstawowej w Geniuszach, którzy pod opiekÄ… pani Bożeny Łubnickiej przybyli do naszej placówki 2 grudnia. Uczestnicy sprawnie rozwiÄ…zywali kolejne zadania, a wspóÅ‚praca i zaangażowanie pozwoliÅ‚o zdobyć brakujÄ…ce elementy dekoracji sklepu z zabawkami.

Galeria

Nad prawidłowym przebiegiem zajęć czuwały autorki innowacji i właściciele sklepu z zabawkami- panie Urszula Drewniak i Zuzanna Szarkowska - Czeczko.