http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 /images/logo1.png

 

W Specjalnym OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym w SokóÅ‚ce w terminie od 1.09.2020 do 30.09.2021 realizowany byÅ‚ projekt „Rozwijamy siÄ™, zwiÄ™kszajÄ…c wykorzystanie narzÄ™dzi TIK”.  ZostaÅ‚ on dofinansowany ze Å›rodków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy DziaÅ‚ania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 DziaÅ‚ania 9.1 Rewitalizacja spoÅ‚eczna i ksztaÅ‚towanie kapitaÅ‚u spoÅ‚ecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 352939,96, w tym wartość dofinansowania z UrzÄ™du MarszaÅ‚kowskiego w BiaÅ‚ymstoku: 334089,96,00 zÅ‚.  Jego gÅ‚ównym celem  byÅ‚o wyrównanie szans edukacyjnych uczniów niepeÅ‚nosprawnych z uwzglÄ™dnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli szkoÅ‚y podstawowej SOSW w SokóÅ‚ce.

W projekcie wzięła udziaÅ‚ 36- osobowa grupa uczniów szkoÅ‚y podstawowej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym 36 uczniów z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciami. W ramach dziaÅ‚ania zorganizowano 1544 godziny zajęć z uczniami. ByÅ‚y to 210 h zajęć z zakresu ksztaÅ‚towania i rozwijania kompetencji cyfrowych, w tym z uwzglÄ™dnieniem bezpieczeÅ„stwa w cyberprzestrzeni i wynikajÄ…cych z tego tytuÅ‚u zagrożeÅ„ oraz programowania-robotyki, 300 h indywidualnych zajęć rozwijajÄ…cych funkcje poznawcze poprzez TerapiÄ™ Biofeedback, z których skorzystaÅ‚o Å‚Ä…cznie 20 uczniów. Prowadzone byÅ‚y również zajÄ™cia rozwijajÄ…ce umiejÄ™tnoÅ›ci szkolne z wykorzystaniem narzÄ™dzi TIK: 150 h zajęć polonistycznych, 150 h zajęć matematycznych, 150 h zajęć przyrodniczych i 80 h zajęć jÄ™zykowych (dla uczniów z lekkÄ… niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ…), 504 h zajęć rozwijajÄ…cych postawÄ™ kreatywnÄ… uczniów poprzez: zajÄ™cia taneczne, zabawy badawcze w nurcie STEAM, zajÄ™cia teatralne, zajÄ™cia plastyczne, zajÄ™cia muzyczne oraz stymulacjÄ™ polisensorycznÄ….

 W ramach projektu zwiÄ™kszone zostaÅ‚y kompetencje cyfrowe 16 nauczycieli zatrudnionych w SOSW w SokóÅ‚ce. Nauczyciele wziÄ™li udziaÅ‚ w 5 szkoleniach: „TIK w pracy nauczyciela”, „Robot Photon w pracy z uczniami”, „Wykorzystanie robotów na zajÄ™ciach z uczniami”, „Cyberzagrożenia i reagowanie na nie” oraz „ObsÅ‚uga i wykorzystanie programu MÓWIK w terapii osób niemówiÄ…cych”.

DziÄ™ki udziaÅ‚owi w projekcie placówka zostaÅ‚a doposażona na kwotÄ™ ponad 150 000 zÅ‚otych w sprzÄ™t TIK jak tablice interaktywne, laptopy, tablety, tablety z oprogramowaniem MÓWIK, roboty Photon, Ozobot Bit, BlueBot, mTiny, zestawy MakeyMakey, urzÄ…dzenia Magic Dongle, klocki LEGO Wido 2.0 oraz liczne pomoce dydaktyczne i zestawy edukacyjne z zakresu poszczególnych zajęć rozwijajÄ…cych umiejÄ™tnoÅ›ci szkolne. Stworzone zostaÅ‚o również mobilne stanowisko do prowadzenia terapii metodÄ… EEG-Biofeedback poprzez zakup odpowiedniego laptopa, monitora i oprogramowania wraz z niezbÄ™dnym wyposażeniem. Ponadto zostaÅ‚a przeprowadzona adaptacja pomieszczeÅ„ na potrzeby bezpiecznego użytkowania tego sprzÄ™tu poprzez wykonanie okablowania sieci strukturalnej wraz z infrastrukturÄ… i urzÄ…dzeniami aktywnymi   do pomieszczeÅ„, w których takiego nie byÅ‚o, zwiÄ™kszono zasiÄ™g poÅ‚Ä…czeÅ„ internetowych oraz zakupiono oprogramowania biurowe, antywirusowe oraz urzÄ…dzenie wielofunkcyjne.

W trakcie realizacji dziaÅ‚aÅ„ prowadzona byÅ‚a akcja promocyjna projektu. ArtykuÅ‚y wraz z licznÄ… galeriÄ… zdjęć pojawiaÅ‚y siÄ™ na stronie internetowej naszej placówki, starostwa Powiatowego w SokóÅ‚ce,  iSokolka.eu oraz w gazecie lokalnej INFO.

Zaplanowane wskaźniki projektowe zostaÅ‚y osiÄ…gniÄ™te. Wszelkie dziaÅ‚ania  byÅ‚y prowadzone z uwzglÄ™dnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwoÅ›ci psychofizycznych uczniów objÄ™tych wsparciem. Celem projektu byÅ‚o podniesienie poziomu funkcjonowania uczniów i ich przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania na miarÄ™ możliwoÅ›ci rozwojowych. ZajÄ™cia dodatkowe daÅ‚y możliwość rozwijania postawy kreatywnej, innowacyjnego myÅ›lenia, inicjatywnoÅ›ci i przedsiÄ™biorczoÅ›ci uczniów. ZajÄ™cia pomogÅ‚y im w rozwijaniu zdolnoÅ›ci intelektualnych, manualnych, umiejÄ™tnoÅ›ci komunikacyjnych, wyrażaniu emocji, pobudzaniu wyobraźni, twórczych rozwiÄ…zaÅ„ postawionych problemów. Nieoceniona okazaÅ‚a siÄ™ również wiedza i umiejÄ™tnoÅ›ci nauczycieli zdobyte podczas interesujÄ…cych szkoleÅ„. DziÄ™ki odpowiedniemu wyposażeniu w praktyczne wskazówki do pracy z uczniami nauczyciele majÄ… możliwość wykorzystywać je codziennie podczas prowadzonych przez siebie zajęć. Bogate zaplecze placówki w sprzÄ™t TiK i pomoce multimedialne pozwala zarówno uczniom jak i nauczycielom rozwijać zdobyte efekty projektu.

Za wsparcie finansowe oraz wszelkÄ… pomoc przy realizacji przedsiÄ™wziÄ™cia pt.: „Rozwijamy siÄ™, zwiÄ™kszajÄ…c wykorzystanie narzÄ™dzi TIK” kierujemy podziÄ™kowania do Starostwa Powiatowego w SokóÅ‚ce z p. Piotrem Rećko na czele, p. Anny KozÅ‚owskiej, UrzÄ™du MarszaÅ‚kowskiego w BiaÅ‚ymstoku, dyrektora SOSW w SokóÅ‚ce p. Elżbiety Szomko, kierownika internatu p. Beaty Tur oraz wszystkich nauczycieli zaangażowanych w przeprowadzenie dziaÅ‚aÅ„ projektowych.

Film 

 

 Urszula Drewniak