http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1240/272463652_650031259665782_7426978054159437872_n_copy.jpgW dn. 24.01-28.01.2022 r. dwie nauczycielki Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego w SokóÅ‚ce prowadzÄ…ce terapiÄ™ logopedycznÄ… p. Sylwia Szomko - logopeda i Marta Kawrygo-Leonowicz – neurologopeda miaÅ‚y przyjemność uczestniczyć w 5 dniowym szkoleniu z Audio-Psycho-Fonologii ksztaÅ‚cÄ…cego terapeutów metody prof. Alfreda Tomatisa. Szkolenie uprawnia do prowadzenia terapii z zastosowaniem sprzÄ™tu Uwaga SÅ‚uchowa PRO, oraz korzystania z pakietu 344 gotowych programów terapeutycznych. Metoda ta cieszy siÄ™ powodzeniem na caÅ‚ym Å›wiecie. Trening sÅ‚uchowy przeznaczony jest dla osób: z zaburzeniami jÄ™zykowymi (np. jÄ…kanie, zaburzenia artykulacji), problemami szkolnymi, w tym dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, zaburzeniami koordynacji ruchowej w tym: motoryki dużej i maÅ‚ej, ADHD, ADD, spektrum autyzmu, zespoÅ‚em Downa i innymi zespoÅ‚ami genetycznymi, z depresjÄ…, trudnoÅ›ciami w przyswajaniu jÄ™zyków obcych. Efekty terapii to: lepsza koncentracja uwagi, poprawa pamiÄ™ci, lepszy kontakt wzrokowy, poprawa motoryki dużej i maÅ‚ej, lepsza kontrola wÅ‚asnych wypowiedzi, poprawa pÅ‚ynnoÅ›ci mowy i czytania na gÅ‚os, zmniejszenie nadaktywnoÅ›ci ruchowej, otwarcie na kontakt z innymi osobami, wzrost motywacji do nauki, szybsza i skuteczniejsza nauka jÄ™zyków obcych, poprawa umiejÄ™tnoÅ›ci matematycznych, zmniejszenie przygnÄ™bienia i depresji, bogatszy zasób sÅ‚ów, lepszy sÅ‚uch. Szkolenie prowadziÅ‚ osobiÅ›cie Jozef Vervoort, ogromny autorytet w zakresie treningu uwagi sÅ‚uchowej metodÄ… prof. Alfreda Tomatisa, jego bliski wspóÅ‚pracownik  i spadkobierca jego dorobku naukowego. Jozef Vervoort jest belgijskim pedagogiem,  zaÅ‚ożycielem dyrektorem znanego na caÅ‚ym Å›wiecie oÅ›rodka Atlantis-VZW zajmujÄ…cego siÄ™ terapiÄ… zaburzeÅ„ uwagi sÅ‚uchowej oraz instytutu naukowego Mozart-Brain-Lab w Sint-Truiden w Belgii.  Szkolenie koÅ„czy siÄ™ certyfikatem niezbÄ™dnym do prowadzenia treningu uwagi sÅ‚uchowej.

 Ze szkolenia nauczycielki mogÅ‚y skorzystać dziÄ™ki Å›rodkom z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz dofinansowaniu  organu prowadzÄ…cego-Powiatu Sokólskiego.

Galeria

Serdecznie dziękujemy: Sylwia Szomko,Marta Kawrygo-Leonowicz