http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1241/271940408_347261293881807_3150647782376396951_n_copy.jpgDziÄ™ki wspóÅ‚pracy z Podlaskim Stowarzyszeniem Sportowym Osób NiepeÅ‚nosprawnych "Start" w BiaÅ‚ymstoku grupa wychowanków SOSW miaÅ‚a  możliwość uczestniczenia w dniach 24-28.01.2022 r. w zimowisku,  w ramach  Cyklu Obozów UsprawniajÄ…cych i UsamodzielniajÄ…cych Osoby NiepeÅ‚nosprawne.  W czasie zimowiska  uczniowie spÄ™dzili  aktywnie pierwszy tydzieÅ„ ferii zimowych.

Pierwszego dnia  uczestnicy po Å›niadaniu szlifowali swój talent artystyczny na zajÄ™ciach kreatywnoÅ›ci. Efektem tych zajęć byÅ‚y wspaniaÅ‚e maski karnawaÅ‚owe. NastÄ™pnie na hali sportowej podnosili kondycjÄ™ fizycznÄ… w czasie zajęć ruchowych.  

Drugiego  dnia, wychowankowie  bawili  siÄ™ w Odkrywców w Epi-Centrum Nauki w BiaÅ‚ymstoku, zgÅ‚Ä™biali  tajniki wiedzy poprzez doÅ›wiadczanie różnych eksperymentów.  W  czasie zwiedzania,  każdy znalazÅ‚ coÅ› dla siebie, mógÅ‚ wszystkiego dotknąć, wypróbować, mógÅ‚  poczuć siÄ™ odkrywcÄ….  

W kolejnym  dniu  zimowiska uczestnicy obejrzeli film „Sing 2” w kinie Helios w BiaÅ‚ymstoku. Seans zachwyciÅ‚ i wzruszyÅ‚ mÅ‚odzież, która w czasie wolnym po seansie skorzystaÅ‚a z możliwoÅ›ci zwiedzania Galerii BiaÅ‚ej i wykonania  samodzielnie drobnych zakupów. 

NiewÄ…tpliwym urozmaiceniem obozu  byÅ‚y zajÄ™cia czwartkowe. Tuż bowiem,  po Å›niadaniu uczestnicy  wziÄ™li udziaÅ‚ w zajÄ™ciach rozwijajÄ…cych uzdolnienia w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych. Przypomnieli podstawowe zasady bezpiecznego korzystania ze sprzÄ™tów multimedialnych, doskonalili umiejÄ™tność wyszukiwania potrzebnych informacji w Internecie, korzystali z bezpiecznych stron internetowych, które pomagajÄ… uczyć siÄ™ szybciej. Po wysiÅ‚ku umysÅ‚owym przyszedÅ‚ czas na aktywność fizycznÄ… na basenie OSiR. Przed wyjazdem podopieczni zostali zapoznani z zasadami korzystania z basenu, regulaminem kÄ…pieli, aby bezpiecznie i miÅ‚o wykorzystać ten czas. Na basenie mÅ‚odzież  miaÅ‚a  do dyspozycji zjeżdżalniÄ™, brodzik, sprzÄ™t do nauki pÅ‚ywania. W zabawach w wodzie aktywny udziaÅ‚ brali również towarzyszÄ…cy nam rodzice,  bawiÄ…c siÄ™ z dziećmi i dbajÄ…c o bezpieczeÅ„stwo   swoich dzieci. ByÅ‚ wiÄ™c to doskonaÅ‚y moment na integracjÄ™: dzieci – rodzice –wychowawca. Wszyscy jednogÅ‚oÅ›nie stwierdzili, że byÅ‚o super i chcÄ… na basen jeździć częściej.

Ostatni dzieÅ„ zimowego obozu spÄ™dziliÅ›my w BiaÅ‚ymstoku. ZdobywaliÅ›my doÅ›wiadczenia w samodzielnym poruszaniu siÄ™ szlakami komunikacyjnymi, ruchomymi schodami, windÄ…. DoskonaliliÅ›my umiejÄ™tność posÅ‚ugiwania siÄ™ pieniÄ™dzmi,  dokonujÄ…c samodzielnie drobnych zakupów. Na zakoÅ„czenie obejrzeliÅ›my Å›wietny film z ważnym  przesÅ‚aniem o roli i niezniszczalnej wiÄ™zi przyjaźni. SpotkaliÅ›my siÄ™ z zaprzyjaźnionymi grupami z innych placówek, które także realizowaÅ‚y ten projekt. W czasie obozu dzieci nie tylko  aktywnie spÄ™dziÅ‚y  czas wolny, ale również uczyÅ‚y siÄ™ wielu nowych umiejÄ™tnoÅ›ci,  rozwijaÅ‚y swoje kompetencje  i  samodzielność.

DziÄ™kujemy Podlaskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu Osób NiepeÅ‚nosprawnych "START" w BiaÅ‚ymstoku za wÅ‚Ä…czenie nas po raz kolejny w Cykl Obozów Stacjonarnych UsamodzielniajÄ…cych i UsprawniajÄ…cych Osoby NiepeÅ‚nosprawne oraz p. dyrektor – Elżbiecie Szomko za możliwość organizacji zimowiska na terenie SOSW w SokóÅ‚ce. 

 Galeria 

Dorota KozaczyÅ„ska, Lila Zajkowska, Katarzyna Zalewska