http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

„PosÅ‚annictwem miom
jest rozprzestrzenianie
przyjaźni i braterstwa
na caÅ‚ym Å›wiecie.”
Robert Baden - Powell

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1247/dbi1_copy.jpgDnia 19 lutego 2022r. harcerze z 9 Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Iskierki” uczestniczyli w obchodach Dnia MyÅ›li Braterskiej w Zespole SzkóÅ‚ w Sokólce. OpiekÄ™ sprawowaÅ‚a druhna Marta Kulmaczewska.

Organizatorami Dnia MyÅ›li Braterskiej 2022 byÅ‚a Rada Namiestnictwa WÄ™drowniczego „Brzask” Hufca ZHP SokóÅ‚ka im. Witolda Biziuka.

GÅ‚ównymi celami DMB byÅ‚o: pielegnowanie tradycji spotkaÅ„ z okazji Dnia MyÅ›li Braterskiej, celebrowanie rocznicy urodzin Roberta i Olave Baden-Powell, promowanie idei krwidastwa i oddawania szpiku.

DzieÅ„ MyÅ›li Braterskiej to Å›wiÄ™to przyjaźni. Obchodzone jest przez harcerzy i skautów na caÅ‚ym Å›wiecie 22 lutego w dniu urodzin Roberta Baden-Powella, zaÅ‚ożyciela skautingu. W ten dzieÅ„ harcerze skÅ‚adajÄ… sobie życzenia, przesyÅ‚ajÄ… kartki, organizujÄ… gry terenowe, spotykajÄ… siÄ™ przy ogniskach.

Na spotkanie przybyÅ‚o prawie 240 osób - instruktorów, harcerzy i zuchów min.: z SokóÅ‚ki, Lipska, DÄ…browy BiaÅ‚ostockiej, Janowa. Komendant Hufca SokóÅ‚ka Łukasz Kojta, a także czÅ‚onkowie komendy skierowali do zebranych życzenia dalszych sukcesów na harcerskim szlaku oraz wychowywania kolejnych pokoleÅ„ w duchu harcerskich ideaÅ‚ów.

Podczas spotkania odbyÅ‚ siÄ™ turniej wiedzy o tematyce harcerskiej. NastÄ™pnie każda z drużyn i gromad zuchowych musiaÅ‚a wykonać tort urodzinowy dla wylosowanej przez siebie drużyny. Z przygotowanych wczeÅ›niej produktów powstaÅ‚y piÄ™kne torty. Nasza drużyna swój tort z życzeniami przekazaÅ‚a dla 32 GZ „Wilczki”. Podczas wykonywania urodzinowego tortu wszyscy uczestnicy byli bardzo zaangażowani, ponieważ chcieli aby to ich sÅ‚odki upominek byÅ‚ najÅ‚adniejszy.

Wszyscy harcerze otrzymali też nagrody w postaci gry planszowej. Na spotkaniu nie mogÅ‚o zabraknąć wspólnego Å›piewania przy dźwiÄ™kach gitary. Uroczystość zakoÅ„czyÅ‚a siÄ™ zawiÄ…zaniem krÄ™gu z harcerskim pożegnaniem. BezpoÅ›rednio po spotkaniu odprawiona zostaÅ‚a Msza ÅšwiÄ™ta przez ksiÄ™dza Łukasza Ruminowicza.

Dnia 22 lutego 2022r 9 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Iskierki” wzięła udziaÅ‚ w ogólnopolskiej akcji z okazji Dnia MyÅ›li Braterskiej. UczciliÅ›my ten dzieÅ„ poprzez caÅ‚odzienne noszenie munduru, a także obdarowaliÅ›my caÅ‚Ä… kadrÄ™, uczniów i pracowników serdecznymi życzeniami i cukierkami.

NastÄ™pnie wieczorem odbyÅ‚a siÄ™ zbiórka harcerska podczas której odczytaliÅ›my otrzymame kartki z życzeniami, utrwalaliÅ›my poznane piosenki i graliÅ›my w grÄ™ planszowÄ… „PeÅ‚ny kurnik” otrzymanÄ… podczas Hufcowego Dnia MyÅ›li Braterskiej.

Z utęsknieniem oczekujemy na następny radosny taki dzień.

 Galeria                                                               

dh Marta Kulmaczewska pwd Monika Mróz