http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Kto chce naprawdę odnaleźć samego siebie, musi nauczyć się obcowania z przyrodą, bo oczarowanie jej pięknem wprowadza bezpośrednio w ciszę kontemplacji".                                      Jan Paweł II

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1253/123189802_3570941639633864_4525138889972691442_n_copy.jpgW Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce realizowany jest program zajęć dodatkowych z elementami hortiterapii pn. „Rok w ogrodzie”. Autorką innowacyjnego działania jest p. Marta Kulmaczewska.

Głównym celem przedsięwzięcia  jest wspieranie rozwoju fizycznego i intelektualnego wychowanków, wykorzystanie bogactwa świata przyrodniczego do wspomagania procesów nauczania, terapii i rehabilitacji wychowanków. Program zajęć „Rok w ogrodzie” adresowany jest do wychowanków internatu SOSW im. Janusza Korczaka w Sokółce, którzy chcą rozwijać zainteresowania przyrodnicze. Program zakłada treści w okresie jednego roku szkolnego w wymiarze 1 godziny tygodniowo i jest dostosowany do możliwości psychofizycznych wychowanków.  Są to zadania terapeutyczne do realizacji w ogrodzie i pomieszczeniach SOSW Tematykę zajęć wyznacza naturalny rytm zmian pór roku.

W lutym 2022r Pani Dyrektor SOSW w Sokółce - Elżbieta Szomko zgłosiła program jako „Przykład Dobrej Praktyki” do Podlaskiego Kuratora Oświaty. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Panią Kurator przedsięwzięcie zostało uznane za „Przykład Dobrej Praktyki”.

To drugie takie wyzwanie wspierające jakość kształcenia w naszym ośrodku, w zakresie innowacyjno- edukacyjno – profilaktycznym oraz wspomagającym edukację, Jest to ogromne wyróżnienie i powód do radości. To przedsięwzięcie jest dowodem na to, że jest nową formą aktywności, która pozwoliła wychowankom na zdobycie wiedzy z zakresu bogactwa przyrodniczego i praktycznego jej użytkowania. Wyzwoliła u wychowanków poczucie kratywności i sukcesu, a zarazem dała poczucie zadowolenia, wyciszenia i relaksacji, a także nauczyła konstruktywnej pracy, którą będą mogli wykorzystywać w sytuacjach dnia codziennego w dorosłym życiu.

Opis działań wraz z relacją fotograficzną zamieszczony jest na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku w zakładce Nadzór Pedagogiczny pod hasłem „Dobre Praktyki”.

 Galeria 

Marta Kulmaczewska