http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/394-9516.jpgLABORATORIA PRZYSZŁOÅšCI to nowa inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we wspóÅ‚pracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej misjÄ… jest stworzenie nowoczesnej szkoÅ‚y, w której zajÄ™cia bÄ™dÄ… prowadzone w sposób ciekawy, angażujÄ…cy uczniów oraz sprzyjajÄ…cy odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowaÅ„. Jej celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wÅ›ród uczniów. Program zakÅ‚ada doposażenie szkóÅ‚ podstawowych i ogólnoksztaÅ‚cÄ…cych szkóÅ‚ artystycznych w nowoczesne narzÄ™dzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w ksztaÅ‚towaniu i rozwijaniu zdolnoÅ›ci manualnych i technicznych, a także w ksztaÅ‚ceniu samodzielnego i krytycznego myÅ›lenia.

Jak czytamy na stronie gov.pl „Kreatywne myÅ›lenie oraz obsÅ‚uga narzÄ™dzi to jedne z podstawowych umiejÄ™tnoÅ›ci decydujÄ…cych o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i spoÅ‚ecznym. Wzrost innowacyjnoÅ›ci oraz rozwój technologiczny spowodowaÅ‚, że umiejÄ™tnoÅ›ci matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii sÄ… dziÅ› ważniejsze niż kiedykolwiek wczeÅ›niej. Laboratoria PrzyszÅ‚oÅ›ci to kolejny krok w stronÄ™ wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejÄ™tnoÅ›ci w tych obszarach przez uczniów.”

We wspóÅ‚pracy ze Starostwem Powiatowym w SokóÅ‚ce i wsparciu pani dyrektor Elżbiety Szomko, SzkoÅ‚a Podstawowa w SOSW w SokóÅ‚ce mogÅ‚a wziąć udziaÅ‚ w programie i otrzymaÅ‚a wsparcie finansowe w kwocie 30 000 zÅ‚otych. DziÄ™ki tym pieniążkom zostaÅ‚o zakupione wyposażenie pracowni druku 3D z użyciem nowoczesnej drukarki Banach, laptop i zapas kolorowych filamentów do pracy z drukarkÄ…. Zamówiono sprzÄ™t do wyposażenia pracowni robótek rÄ™cznych w postaci zestawu DEKUXE z zapasem nici, krosno, kanwy, farby do tkanin i wiele innych materiaÅ‚ów eksploatacyjnych a także nowe narzÄ™dzia do pracowni technicznej. DziÄ™ki poszerzeniu bazy dydaktycznej placówki uczniowie wykorzystujÄ…c nowy sprzÄ™t bÄ™dÄ… mieli możliwość ksztaÅ‚tować i rozwijać umiejÄ™tnoÅ›ci manualne i techniczne podczas zajęć obligatoryjnych, jak również o charakterze rewalidacyjnym i terapeutycznym dostosowanych do potrzeb i zainteresowaÅ„ uczniów. Bez wÄ…tpienia już w najbliższym czasie dodatkowe, nowoczesne wyposażenie uatrakcyjni zajÄ™cia szkolne, pozwoli rozwijać umiejÄ™tnoÅ›ci samodzielnego i krytycznego myÅ›lenia, myÅ›lenia matematycznego  jak również umiejÄ™tnoÅ›ci w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii oraz stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczniowie bÄ™dÄ… rozwijać kompetencje interpersonalne, umiejÄ™tność pracy w zespole, umiejÄ™tność dobrej organizacji i dbania o porzÄ…dek na stanowisku pracy. Rozwijanie wyżej wymienionych umiejÄ™tnoÅ›ci zapewni uczniom lepszy rozwój i w przyszÅ‚oÅ›ci wiÄ™kszÄ… umiejÄ™tność radzenia sobie w życiu codziennym. Nowy, ciekawy sprzÄ™t bÄ™dzie wykorzystywany w czasie zajęć techniki i innych przedmiotów obligatoryjnych  oraz w ramach kóÅ‚ zainteresowaÅ„. Szkolnymi koordynatorami programy sÄ… p. Lila Zajkowska i p. U. Drewniak.