http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1256/52_copy.jpgW Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce  w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku realizowany był projekt „Jestem aktywny i kreatywny”, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku. Był on finansowany ze środków PEFRON. Koszt ogólny projektu to - 111.325.00 zł , w tym 7.200.00 zł to wolontariat SOSW w Sokółce. 

W zajęciach uczestniczyło 28 uczniówszkoły podstawowej, szkoły branżowej I stopnia, szkoły przysposabiającej do pracy i przedszkola specjalnegoprowadzonych przez 14 nauczycieli – terapeutów w następującym zakresie: terapia ręki, alternatywne metody komunikacji, muzykoterapia, zajęcia teatralne, zajęcia kształtujące aktywność i kreatywność,

NordicWalking.

Celem zajęć było wspomaganie wszechstronnego rozwoju umysłowego i społecznego na miarę indywidualnych możliwości uczniów, wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji. Udział w zajęciach był dla uczniów okazją do rozwoju i doskonalenia funkcji poznawczych, społecznych i emocjonalnych.. Dzięki zajęciom wrosła ich samodzielność, umiejętności komunikacyjne oraz sprawność motoryczna. Zajęcia rozwinęły zainteresowania uczniów i wykształciły umiejętność aktywnego spędzania wolnego czasu

Dzięki  tym zajęciom wychowankowie SOSW ciekawie i pożytecznie spędzali swój czas wolny, uczyli się wielu nowych form aktywności,rozwijali swoje uzdolnienia i zainteresowania, a przede wszystkim w przyjaznej atmosferze odbywali zajęcia indywidualnie, wyrównywali i korygowali dysharmonie rozwojowe.

Terapia ręki

Zajęcia terapii ręki przeznaczone były przede wszystkim dla uczniów o słabej sprawności manualnej. Ich cel to usprawnienie motoryki rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, poczynając od dużych ruchów ramienia i przedramienia, kończąc na drobnych  ruchach nadgarstka, dłoni i palców,  by dziecko mogło dostatecznie radzić sobie w czynnościach wymagających wykonywania drobnych, precyzyjnych ruchów ręki. Ponadto zajęcia wpłynęły pozytywnie na rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej, orientacji kierunkowo-przestrzennej, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, utrwalanie właściwych i korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych koniecznych podczas pisania, podniesienie poziomu graficznego pisma, usprawnianie pracy analizatora kinestetyczno-ruchowego, wzmacnianie koncentracji uwagi.

 

Alternatywne metody komunikacji

Polegały na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej uczniów głownie poprzez nawiązywanie kontaktu wzrokowego oraz próby korzystania z komunikatora. Uczniowie z pomocą korzystali z piktogramów określających emocje czy zaspokajanie potrzeb. Rozpoznawali i kojarzyli dźwięki pochodzące z otoczenia. Podczas zajęć wdrażano dzieci do twórczej aktywności komunikacyjnej poprzez malowanie palcami, oglądanie obrazków, rozpoznawanie dźwięków z najbliższego otoczenia czy manipulowanie przedmiotami o zróżnicowanej fakturze. Podejmowano próby wzbogacenia słownika czynnego i biernego uczniów. Zachęcano do pracy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. 

Nordic Walking

Głównym celem zajęć było:

  • poznawanie i doskonalenie techniki nordyckiego chodu,
  • wdrażanie profilaktyki w zakresie wad postawy i otyłości,
  • współpraca i współdziałanie w grupie,
  • kultura uczestnictwa w rożnych formach aktywności ruchowej: przestrzeganie zasad Nordic Walking,
  • zwiększenie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności sportowej i rekreacyjnej,
  • samoocena i samokontrola własnej aktywności na zajęciach w terenie,
  • integracja z uczestnikami.

Zajęcia były ciekawą i atrakcyjną formą spędzania czasu przez naszych wychowanków. Podczas wspólnych spacerów uczniowie podziwiali uroki naszego najbliższego otoczenia. Dostrzegali jakie zmiany zachodzą w przyrodzie na przestrzeni całego roku. Jak wiadomo ruch na świeżym powietrzu sprzyjazdrowiu,odporności. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach w pięknej słonecznej pogodzie jak i w mroźnej zimie hartując swoje organizmy. W taki sposób nabywali oraz doskonalili techniki poruszania się z kijkami, poprawiając kondycję fizyczną oraz wytrzymałość.

Zajęcia teatralne

Głównym celem zajęćbyło rozwijanie u uczestników projektu postawy kreatywnej. Zajęcia służyły stymulowaniu wyobraźni, zainteresowań teatrem, motywacji do działania i aktywności twórczej uczniów za pomocą dostępnych dla nich środków wyrazu artystycznego. Dawały możliwość tworzenia sztuki i odnoszenia sukcesu, co jest bardzo ważne w przypadku budowaniapoczucia wartości osób niepełnosprawnych intelektualnie.Na zajęciach uczestnicy projektu braliudział w zabawach własnym ciałem, mimiką, głosem, gestem, ruchem. Rozwijali i doskonalili umiejętność aktywnego słuchania i wrażliwość słuchową. Wyrażali swoje emocje i uczucia poprzez taniec i jego figury. Uczestniczyli w zabawach aktywizujących, pantomimicznych, zagadkach mimiczno-ruchowych, scenkach dramowych, etiudach zwierzęcych, ćwiczeniach z zakresu improwizacji w teatrze. Bawili się w teatr z wykorzystaniem marionetek, pacynek, lalek cieniowych. Wcielali się w różne role. Wykonywali maski tekturowe lub gipsowe.

Muzykoterapia

Zajęcia były  dla uczniów okazją do rozwoju i doskonalenia funkcji poznawczych, społecznych i emocjonalnych. Uczyły jak aktywnie spędzać wolny czas, niwelowały napięcie emocjonalne, wpływały na ich wrażliwość. Młodzież biorąca udział w zajęciach muzycznych: śpiewała, tańczyła, odtwarzała dźwięki, a nade wszystko improwizowała muzycznie.

 

Zajęcia kształtujące aktywność i kreatywność

Podczas zajęć uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością tworząc między innymi piękne obrazy techniką haftu koralikowego, robiąc czapki i kominy na obręczy dziewiarskiej,wykonując pocztówki na różne okazje. Do głównych procedur osiągania wyznaczonych celów należały: systematyczne uczestnictwo w zajęciach, aktywne i twórcze zaangażowanie w zajęcia.prezentacja własnych wytworów rodzicom i społeczności szkolnej.Podczas realizacji zajęć ogromną rolę odegrały również oczekiwane efekty, do których należały:umiejętność współpracowania w grupie oraz podejmowania trudnych zadań, wywiązywanie się z powierzonych zadań, bycie odpowiedzialnym oraz asertywnym. Uczniowie rozwijali także sprawności manualne, kojarzenia faktów, umiejętność planowania działania, a także panowania nad emocjami i szanowania zdania innych.

Nauczyciele uczestniczący w projekcie składają podziękowania Prezesowi Fundacji Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku, Staroście Sokólskiemu Piotrowi Rećko oraz Pani Dyrektor SOSW Elżbiecie Szomko za włączenie nas w realizację projektu i wsparcie.

Galeria 

Elżbieta Margielewicz