http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1260/received_196817242661364_copy.jpegWe wrzeÅ›niu rozpoczÄ™liÅ›my nasze podróże wraz z PaniÄ… Sabina Pilat i prowadzonym przez niÄ…  kanaÅ‚am  „Nauka w Plecaku” w serwisie  Youtube.   Celem projektu byÅ‚o  poszerzenie wiedzy o Polsce i Å›wiecie w rozumieniu geograficznym przyrodniczym, spoÅ‚ecznym i kulturowym, ksztaÅ‚towanie postawy otwartoÅ›ci wobec Å›wiata i ludzi, ksztaÅ‚towanie odpowiedzialnoÅ›ci za zbiorowość, Å›wiadomego podróżowania, postaw prospoÅ‚ecznych i proekologicznych, zaprezentowanie zalet podróżowania i poznawania Å›wiata, nauka mÄ…drego korzystania z nowoczesnych technologii, nawiÄ…zanie wspóÅ‚pracy i wymiana korespondencji z wybranÄ… placówkÄ…/grupÄ….  Realizacja projektu zakÅ‚adaÅ‚ wykonanie 3 obowiÄ…zkowych zadaÅ„ oraz 4 dodatkowych zwiÄ…zanych z podróżowaniem, poznawaniem najbliższej okolicy i naszego miasta. Te 3 zadania obowiÄ…zkowe to zaÅ‚ożenie albumów Wirtualnego Podróżnika, które już mamy. W albumach sÄ… zebrane nasze karty pracy, mapy myÅ›li wykonane przez uczestników oraz nasze rysunki wykonane z ciociÄ… BombonierkÄ… zwiÄ…zane z tematem naszych spotkaÅ„ on linowych.

Nasze książki o tym, co nasz otacza czyli, o naszym domu, ulicy, mieÅ›cie, paÅ„stwie, kontynencie sÄ… już gotowe. Nasza wÅ‚asna  sensoryczna mapy Å›wiata jest już gotowa.

W październiku w naszej szkole odbyÅ‚o siÄ™ widowisko muzyczne w ramach festiwalu „Karawana bez granic” w czasie którego nasi uczestnicy mogli na żywo „dotknąć” kultury z innych kontynentów.  Widowisko muzyczne zbiegÅ‚o siÄ™ z inauguracjÄ… projektu.  

 Projekt zakÅ‚ada również wykonanie 4 zadaÅ„ dodatkowych.  Mamy wykonane jedno zadanie: nawiÄ…zaliÅ›my wspóÅ‚pracÄ™ z innymi grupami realizujÄ…cymi projekt i wysÅ‚aliÅ›my im pocztówki .Czekamy na pocztówki do nich.  Nasze kartki pocztowe, przy pomocy listonosza, powÄ™drowaÅ‚y  do uczniów szkóÅ‚ podstawowych z OÅ‚awy, Marek, PÅ‚ocka oraz Warszawy. 

Przed nami 3 kolejne zadania które planujemy wykonać w II póÅ‚roczu. Planujemy wycieczkÄ™ po SokóÅ‚ce aby poznać  ciekawe zabytki i ich historiÄ™. SiÄ™gniemy ciut dalej- przed nami caÅ‚a Europa. W trakcie zajęć zwiÄ…zanych z realizacja projektu wspólnie wymyÅ›limy naszÄ… wÅ‚asna flagÄ™ Unii Europejskiej, która bÄ™dzie nawiÄ…zywaÅ‚a do charakterystycznych miejsc lub rzeczy zwiÄ…zanych z każdym  z paÅ„stw europejskich.  Na  kolejnym  spotkaniu zwiÄ…zanym z realizacjÄ… zadaÅ„ projektowych zapoznamy siÄ™  z książkami, których autorkÄ… jest Nela-MaÅ‚a Reporterka. Poznamy jej przygody na jednym z kontynentów. Nela MaÅ‚a Reporterka napisaÅ‚a ich aż 17 wiÄ™c bÄ™dzie w czym wybierać. Twórczość Neli Malej Reporterki to książki, które  zachÄ™cajÄ…  dzieci do empatii i poznawania Å›wiata w nieszablonowy sposób.

W trakcie realizacji projektu uczestniczyliÅ›my w lekcjach on linowych z PaniÄ… SabinÄ… Pilat. Czasem uczestniczyliÅ›my w zajÄ™ciach on linowych na żywo a czasem oglÄ…daliÅ›my retransmisjÄ™. Pierwsze spotkanie byÅ‚o organizacyjne. DostaliÅ›my mnóstwo informacji,  podpowiedzi jak realizować projekt. Kolejne spotkania dotyczyÅ‚o tematu podróży tego czy warto podróżować  oraz pozwania Åšwiata i Kontynentów. Trzecie spotkanie zwiÄ…zane byÅ‚o z podróżowaniem po Polsce. Tematem  odcinka byÅ‚y różne ciekawe miejsca w Polsce. Czwarte spotkania, już za nami, byÅ‚o poÅ›wiÄ™cone spotkaniu ze ÅšwiÄ™tym MikoÅ‚ajem.  

Realizacja projektu to ciekawa przygoda która rozwija naszych uczniów. Otwiera przed nimi nowe horyzonty,  sprawia ze mogÄ… oni podróżować bez opuszczania sali lekcyjnej oraz  rozwijać swoje pasje. Przy okazji realizacji projektu uczniowie rozwijajÄ… i utrwalajÄ… wiedzÄ… i swoje umiejÄ™tnoÅ›ci  zawarte w podstawie programowej.  

Galeria                                                     

Marta januszkiewicz, Zuzanna Szarkowska-Czeczko