http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1261/278187010_1189609841842686_2912762691231824804_n_copy.jpgCzas na podsumowanie...w naszym OÅ›rodku w marcu zakoÅ„czyÅ‚ siÄ™ projekt finansowany ze Å›rodków PFRON w ramach konkursu „POKONAMY BARIERY” pod tytuÅ‚em „NiepeÅ‚nosprawność to wyzwanie – rozwijam swoje możliwoÅ›ci i zdolnoÅ›ci III Edycja”. MieliÅ›my przyjemność uczestniczyć w nim dziÄ™ki wspóÅ‚pracy z FundacjÄ… Edukacji i Wspomagania Rozwoju „EVOLVER”, w ramach której dziaÅ‚a Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER.

15 wychowanków SOSW uczestniczyÅ‚o nieodpÅ‚atnie z różnych formach wsparcia. Każdy uczestnik realizowaÅ‚ tygodniowo cztery godziny zajęć. Wartość projektu  Å‚Ä…cznie z wolontariatem to 136.934,47 zÅ‚.Realizowane byÅ‚y nastÄ™pujÄ…ce zajÄ™cia z uczniami:

• Trening umiejÄ™tnoÅ›ci komunikacyjnych z logopedÄ…/neurologopediÄ…
• Terapia EEG Biofeedback
• Terapia pedagogiczna polisensoryczna
• Terapia integracji sensorycznej ze stymulacjÄ… sÅ‚uchowÄ… Forbrain
• Terapia ruchowa
• Trening UmiejÄ™tnoÅ›ci SpoÅ‚ecznych

Trening umiejętności komunikacyjnych z logopedą/neurologopedą

GÅ‚ównym celem zajęć byÅ‚o wspieranie caÅ‚oÅ›ciowego rozwoju dziecka fizycznego, emocjonalnego, spoÅ‚ecznego i poznawczego, ksztaÅ‚towanie kompetencji jÄ™zykowych uczniów oraz wyposażenie ich w wiadomoÅ›ci i umiejÄ™tnoÅ›ci umożliwiajÄ…ce komunikowanie siÄ™. Na zajÄ™ciach uwzglÄ™dniono treÅ›ci, zasady, metody, formy pracy i Å›rodki dydaktyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz możliwoÅ›ci psychofizycznych dziecka.

Podczas pracy stymulowano ogólny rozwoju dziecka poprzez: wzbogacanie sÅ‚ownika czynnego i biernego, zapamiÄ™tywanie zdaÅ„, rymowanek, wierszyków); ksztaÅ‚towanie twórczej aktywnoÅ›ci sÅ‚ownej i rozwijanie mowy; poszerzanie wiedzy o otaczajÄ…cym Å›wiecie; programowanie kompetencji jÄ™zykowych; ćwiczenie integracji wzrokowo – sÅ‚uchowo –kinestetycznej; rozwijanie percepcji, pamiÄ™ci oraz uwagi wzrokowej i sÅ‚uchowej; doskonalenie orientacji przestrzennej i w schemacie wÅ‚asnego ciaÅ‚a; usprawnianie techniki czytania i pisania; wzbogacanie sÅ‚ownika poprzez posÅ‚ugiwanie siÄ™ piktogramami; ćwiczenia aparatu oddechowego i oddechowo-fonacyjnego.

Terapia EEG Biofeedback

Celem zajęć byÅ‚a poprawa funkcji poznawczych, zwiÄ™kszanie potencjaÅ‚u umysÅ‚owego, relaks i wyciszenie, normowanie czynnoÅ›ci bioelektrycznych mózgu. Podczas treningów wykorzystywano specjalistyczny sprzÄ™t wraz z oprogramowaniem do obserwacji aktywnoÅ›ci i pracy mózgu. Atrakcyjna forma zajęć z wykorzystaniem gier multimedialnych sprawiÅ‚a, że nabywanie kolejnych umiejÄ™tnoÅ›ci staÅ‚o siÄ™ dla uczestników projektu ekscytujÄ…cÄ… zabawÄ… i prawdziwÄ… przyjemnoÅ›ciÄ…. Podczas treningu dzieci uczyÅ‚y siÄ™ rozpoznawać wÅ‚asne reakcje udoskonalajÄ…c dziaÅ‚ania wÅ‚asnego organizmu, aktywizowaÅ‚y pracÄ™  mózgu, ćwiczyÅ‚y umiejÄ™tność skupiania uwagi na okreÅ›lonym zadaniu.Treningi poprawiaÅ‚y koncentracjÄ™ uwagi, szybkość uczenia siÄ™, zapamiÄ™tywanie, przypominanie i utrwalanie wiadomoÅ›ci, zwiÄ™kszajÄ…c kreatywność oraz wpÅ‚ywajÄ… na pozytywne myÅ›lenie, polepszenie samopoczucia, wyciszenie i relaks.

Terapia pedagogiczna polisensoryczna

Celem zajęć byÅ‚ caÅ‚oksztaÅ‚t oddziaÅ‚ywaÅ„ pedagogicznych stosowanych wobec uczniów ze specyficznymi trudnoÅ›ciami w uczeniu siÄ™ i czÄ™sto im towarzyszÄ…cych trudnoÅ›ci wychowawczych, zaburzeÅ„ aktywnoÅ›ci, zaburzeÅ„ emocjonalnych, zaburzeÅ„ relacji spoÅ‚ecznych oraz poznawanie Å›wiata poprzez zmysÅ‚y. Podczas zajęć uczniowie badajÄ…c otoczenie za poÅ›rednictwem tych zmysÅ‚ów, pobudzali ciekawość, ksztaÅ‚towali wyobrażenie o najbliższym otoczeniu. Usprawniali i pobudzali do dziaÅ‚ania wszystkich zmysÅ‚ów: wzroku,     sÅ‚uchu, smaku, wÄ™chu, zmysÅ‚u równowagi. W tym celu wykorzystywano materiaÅ‚y o różnych strukturach i fakturach, m.in. sypkie (mÄ…ka, groch, makaron, piasek), póÅ‚pÅ‚ynne (kisiel, galaretka, piasek), formowane (plastelina, glina, ciastolina), naturalne (kamienie, muszelki, liÅ›cie, owoce), a także dźwiÄ™ki i zapachy.

DziÄ™ki aktywnoÅ›ci sensorycznej uczniowie zdobywali orientacjÄ™ oraz poczucie bezpieczeÅ„stwa. Zaczynali rozumieć otaczajÄ…cy je Å›wiat i przyjmować go bez lÄ™ku. Rozwijali siÄ™ oraz otwierali na nowe doznania i doÅ›wiadczenia. UdziaÅ‚ w zajÄ™ciach stymulujÄ…cy rozwój wszystkich funkcji poznawczych, percepcyjnych, komunikacyjnych i spoÅ‚ecznych pozwoliÅ‚ poprawić funkcjonowanie uczniów, spowodowaÅ‚ pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej.

Terapia integracji sensorycznej ze stymulacją słuchową Forbrain

ZajÄ™cia integracji sensorycznej miaÅ‚y na celu poprawÄ™ funkcjonowania oÅ›rodkowego ukÅ‚adu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór, rejestrowanie i przetwarzanie bodźców zmysÅ‚owych (sensorycznych). Na zajÄ™ciach uwzglÄ™dniano metody, formy pracy i Å›rodki dydaktyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz możliwoÅ›ci psychofizycznych dzieci. DziÄ™ki zajÄ™ciom usprawniono: podstawowe procesy neurologiczne i organizacjÄ™ pracy oÅ›rodkowego ukÅ‚adu nerwowego; odbiór bodźców zewnÄ™trznych; koordynacjÄ™ i percepcjÄ™ ruchowÄ… oraz wzrokowÄ…; umiejÄ™tnoÅ›ci planowania ruchu, rozwój dużej i maÅ‚ej motoryki; mowÄ™ czynnÄ… i umiejÄ™tnoÅ›ci czytania, pisania i liczenia; poczucie wÅ‚asnej wartoÅ›ci; napiÄ™cie mięśniowe; równowagÄ™;

orientację w schemacie ciała oraz percepcji ciała w przestrzeni; sprawność ruchową.

Dostrzeżono też zmniejszenie ilości zachowań autostymulujących, poprawę koncentracji uwagi.

Terapia ruchowa

Celem zajęć byÅ‚a poprawa kondycji i zwiÄ™kszenie sprawnoÅ›ci fizycznej. Ponadto ćwiczenia fizyczne miaÅ‚y na celu niwelowanie istniejÄ…cych dysfunkcji ruchowych oraz ksztaÅ‚towanie Å›wiadomej aktywnoÅ›ci rekreacyjno-sportowej wÅ›ród osób z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ…. Dzieci szczególnie lubiÅ‚y ćwiczenia relaksacyjne majÄ…ce na celu rozluźnienie i niwelowanie  napięć oraz zabawy ruchowe przy muzyce wzmacniajÄ…ce Å›wiadomość wÅ‚asnego ciaÅ‚a. Uczestnicy w czasie zajęć pracowali indywidualnie pod kierunkiem prowadzÄ…cego, który dobieraÅ‚ ćwiczenia do ich możliwoÅ›ci psychofizycznych, dostowane do możliwoÅ›ci dzieci na Å›wieżym powietrzu oraz szkolnej siÅ‚owni, sali gimnastycznej. 

KorzystajÄ…c z  zajęć z  terapii ruchowej i  poprzez zastosowanie urozmaiconych form ćwiczeÅ„, różnorodnej tematyki, zróżnicowanych  Å›rodków dydaktycznych, przyrzÄ…dów i przyborów sprawiÅ‚o że uczestnicy: usprawnili percepcjÄ™  wzrokowo-ruchowÄ… oraz manualnÄ…, podnieÅ›li sprawność , aktywność  ruchowÄ… oraz koncentracjÄ™ uwagi, poprawili funkcje psychomotoryczne, zwiÄ™kszyÅ‚a siÄ™ ich  sprawność i wydolność fizyczna, nastÄ…piÅ‚a poprawa ruchomoÅ›ci w stawach oraz nastÄ…piÅ‚o wzmocnienie siÅ‚y mięśniowej, zwiÄ™kszyÅ‚a siÄ™ sprawność motoryki maÅ‚ej i dużej. Zauważono też wzrost zainteresowania różnymi formami ruchu oraz wiÄ™kszÄ… chęć spÄ™dzania czasu wolnego w sposób aktywny.

 Trening UmiejÄ™tnoÅ›ci SpoÅ‚ecznych

Celem zajęć byÅ‚a nauka jak budować satysfakcjonujÄ…ce relacje z innymi, jakie zachowania sÄ… spoÅ‚ecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy przekraczać, nauczyli siÄ™ odczytywać i nazywać emocje, gesty i mowÄ™ ciaÅ‚a. UmiejÄ™tnoÅ›ci te Ä‡wiczone sÄ… podczas zabaw i gier, a przede wszystkim dziÄ™ki tworzeniu przez terapeutów sytuacji spoÅ‚ecznych umożliwiajÄ…cych przeÅ‚amania bÅ‚Ä™dnych schematów i sposobów reagowania.

Trening umiejÄ™tnoÅ›ci spoÅ‚ecznych sÅ‚uży rozwojowi i podtrzymywaniu kompetencji spoÅ‚ecznych. DziÄ™ki zajÄ™cio poprawiÅ‚y siÄ™ umiejÄ™tnoÅ›ci spoÅ‚eczne, takie jak: aktywne sÅ‚uchanie, zawieranie nowych znajomoÅ›ci, rozróżnianie uczuć swoich i innych, asertywność oraz umiejÄ™tność dyskutowania i przyjmowania krytyki. Zwykle takie umiejÄ™tnoÅ›ci nabywane sÄ… w sposób naturalny, podczas uczestnictwo w życiu spoÅ‚ecznym. Jednakże bywa, że niektóre osoby wolniej lub w niewystarczajÄ…cy sposób zdobywajÄ… danÄ… umiejÄ™tność, przez co ich problemy zaczynajÄ… siÄ™ nawarstwiać i utrudniać normalne funkcjonowanie. W takiej sytuacji, trening może pomóc im odnaleźć siÄ™ w codziennym Å›wiecie a osobami, które z różnych powodów posiadajÄ… swoje kompetencje spoÅ‚eczne na poziomie niższym od oczekiwanego do ich wieku i rozwoju, mogÄ… nauczyć siÄ™ od podstaw, jak postÄ™pować w danych sytuacjach spoÅ‚ecznych, czy odnaleźć siÄ™ w nowych sytuacjach,  a także zbudować wiedzÄ™ na temat relacji i interakcji miÄ™dzyludzkich.

W ramach projektu uczniowie wzięli udział w zajęciach wspierających ukierunkowanych na:

• zwiÄ™kszenie samodzielnoÅ›ci osób niepeÅ‚nosprawnych;

• pobudzanie wszechstronnego rozwoju zwÅ‚aszcza w sferze poznawczej i osobowoÅ›ciowej,

• wdrażanie do podejmowania samodzielnych wyborów;

• podnoszenie poziomu samoakceptacji, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, wzbogaciliÅ›my także bazÄ™ OÅ›rodka w wiele pomocy dydaktycznych uÅ‚atwiajÄ…cych pracÄ™ z dziećmi i podnoszÄ…cych efektywność zajęć.

DziÄ™kujemy Fundacji Edukacji i Wspomagania Rozwoju „EVOLVER”, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER oraz pani CzesÅ‚awie KozÅ‚owskiej za udanÄ… wspóÅ‚pracÄ™.

Galeria

Katarzyna Zalewska