http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1261/278187010_1189609841842686_2912762691231824804_n_copy.jpgCzas na podsumowanie...w naszym Ośrodku w marcu zakończył się projekt finansowany ze środków PFRON w ramach konkursu „POKONAMY BARIERY” pod tytułem „Niepełnosprawność to wyzwanie – rozwijam swoje możliwości i zdolności III Edycja”. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w nim dzięki współpracy z Fundacją Edukacji i Wspomagania Rozwoju „EVOLVER”, w ramach której działa Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER.

15 wychowanków SOSW uczestniczyło nieodpłatnie z różnych formach wsparcia. Każdy uczestnik realizował tygodniowo cztery godziny zajęć. Wartość projektu  łącznie z wolontariatem to 136.934,47 zł.Realizowane były następujące zajęcia z uczniami:

• Trening umiejętności komunikacyjnych z logopedą/neurologopedią
• Terapia EEG Biofeedback
• Terapia pedagogiczna polisensoryczna
• Terapia integracji sensorycznej ze stymulacją słuchową Forbrain
• Terapia ruchowa
• Trening Umiejętności Społecznych

Trening umiejętności komunikacyjnych z logopedą/neurologopedą

Głównym celem zajęć było wspieranie całościowego rozwoju dziecka fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego, kształtowanie kompetencji językowych uczniów oraz wyposażenie ich w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się. Na zajęciach uwzględniono treści, zasady, metody, formy pracy i środki dydaktyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

Podczas pracy stymulowano ogólny rozwoju dziecka poprzez: wzbogacanie słownika czynnego i biernego, zapamiętywanie zdań, rymowanek, wierszyków); kształtowanie twórczej aktywności słownej i rozwijanie mowy; poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie; programowanie kompetencji językowych; ćwiczenie integracji wzrokowo – słuchowo –kinestetycznej; rozwijanie percepcji, pamięci oraz uwagi wzrokowej i słuchowej; doskonalenie orientacji przestrzennej i w schemacie własnego ciała; usprawnianie techniki czytania i pisania; wzbogacanie słownika poprzez posługiwanie się piktogramami; ćwiczenia aparatu oddechowego i oddechowo-fonacyjnego.

Terapia EEG Biofeedback

Celem zajęć była poprawa funkcji poznawczych, zwiększanie potencjału umysłowego, relaks i wyciszenie, normowanie czynności bioelektrycznych mózgu. Podczas treningów wykorzystywano specjalistyczny sprzęt wraz z oprogramowaniem do obserwacji aktywności i pracy mózgu. Atrakcyjna forma zajęć z wykorzystaniem gier multimedialnych sprawiła, że nabywanie kolejnych umiejętności stało się dla uczestników projektu ekscytującą zabawą i prawdziwą przyjemnością. Podczas treningu dzieci uczyły się rozpoznawać własne reakcje udoskonalając działania własnego organizmu, aktywizowały pracę  mózgu, ćwiczyły umiejętność skupiania uwagi na określonym zadaniu.Treningi poprawiały koncentrację uwagi, szybkość uczenia się, zapamiętywanie, przypominanie i utrwalanie wiadomości, zwiększając kreatywność oraz wpływają na pozytywne myślenie, polepszenie samopoczucia, wyciszenie i relaks.

Terapia pedagogiczna polisensoryczna

Celem zajęć był całokształt oddziaływań pedagogicznych stosowanych wobec uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i często im towarzyszących trudności wychowawczych, zaburzeń aktywności, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń relacji społecznych oraz poznawanie świata poprzez zmysły. Podczas zajęć uczniowie badając otoczenie za pośrednictwem tych zmysłów, pobudzali ciekawość, kształtowali wyobrażenie o najbliższym otoczeniu. Usprawniali i pobudzali do działania wszystkich zmysłów: wzroku,     słuchu, smaku, węchu, zmysłu równowagi. W tym celu wykorzystywano materiały o różnych strukturach i fakturach, m.in. sypkie (mąka, groch, makaron, piasek), półpłynne (kisiel, galaretka, piasek), formowane (plastelina, glina, ciastolina), naturalne (kamienie, muszelki, liście, owoce), a także dźwięki i zapachy.

Dzięki aktywności sensorycznej uczniowie zdobywali orientację oraz poczucie bezpieczeństwa. Zaczynali rozumieć otaczający je świat i przyjmować go bez lęku. Rozwijali się oraz otwierali na nowe doznania i doświadczenia. Udział w zajęciach stymulujący rozwój wszystkich funkcji poznawczych, percepcyjnych, komunikacyjnych i społecznych pozwolił poprawić funkcjonowanie uczniów, spowodował pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej.

Terapia integracji sensorycznej ze stymulacją słuchową Forbrain

Zajęcia integracji sensorycznej miały na celu poprawę funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór, rejestrowanie i przetwarzanie bodźców zmysłowych (sensorycznych). Na zajęciach uwzględniano metody, formy pracy i środki dydaktyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych dzieci. Dzięki zajęciom usprawniono: podstawowe procesy neurologiczne i organizację pracy ośrodkowego układu nerwowego; odbiór bodźców zewnętrznych; koordynację i percepcję ruchową oraz wzrokową; umiejętności planowania ruchu, rozwój dużej i małej motoryki; mowę czynną i umiejętności czytania, pisania i liczenia; poczucie własnej wartości; napięcie mięśniowe; równowagę;

orientację w schemacie ciała oraz percepcji ciała w przestrzeni; sprawność ruchową.

Dostrzeżono też zmniejszenie ilości zachowań autostymulujących, poprawę koncentracji uwagi.

Terapia ruchowa

Celem zajęć była poprawa kondycji i zwiększenie sprawności fizycznej. Ponadto ćwiczenia fizyczne miały na celu niwelowanie istniejących dysfunkcji ruchowych oraz kształtowanie świadomej aktywności rekreacyjno-sportowej wśród osób z niepełnosprawnością. Dzieci szczególnie lubiły ćwiczenia relaksacyjne mające na celu rozluźnienie i niwelowanie  napięć oraz zabawy ruchowe przy muzyce wzmacniające świadomość własnego ciała. Uczestnicy w czasie zajęć pracowali indywidualnie pod kierunkiem prowadzącego, który dobierał ćwiczenia do ich możliwości psychofizycznych, dostowane do możliwości dzieci na świeżym powietrzu oraz szkolnej siłowni, sali gimnastycznej. 

Korzystając z  zajęć z  terapii ruchowej i  poprzez zastosowanie urozmaiconych form ćwiczeń, różnorodnej tematyki, zróżnicowanych  środków dydaktycznych, przyrządów i przyborów sprawiło że uczestnicy: usprawnili percepcję  wzrokowo-ruchową oraz manualną, podnieśli sprawność , aktywność  ruchową oraz koncentrację uwagi, poprawili funkcje psychomotoryczne, zwiększyła się ich  sprawność i wydolność fizyczna, nastąpiła poprawa ruchomości w stawach oraz nastąpiło wzmocnienie siły mięśniowej, zwiększyła się sprawność motoryki małej i dużej. Zauważono też wzrost zainteresowania różnymi formami ruchu oraz większą chęć spędzania czasu wolnego w sposób aktywny.

 Trening Umiejętności Społecznych

Celem zajęć była nauka jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy przekraczać, nauczyli się odczytywać i nazywać emocje, gesty i mowę ciała. Umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw i gier, a przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutów sytuacji społecznych umożliwiających przełamania błędnych schematów i sposobów reagowania.

Trening umiejętności społecznych służy rozwojowi i podtrzymywaniu kompetencji społecznych. Dzięki zajęcio poprawiły się umiejętności społeczne, takie jak: aktywne słuchanie, zawieranie nowych znajomości, rozróżnianie uczuć swoich i innych, asertywność oraz umiejętność dyskutowania i przyjmowania krytyki. Zwykle takie umiejętności nabywane są w sposób naturalny, podczas uczestnictwo w życiu społecznym. Jednakże bywa, że niektóre osoby wolniej lub w niewystarczający sposób zdobywają daną umiejętność, przez co ich problemy zaczynają się nawarstwiać i utrudniać normalne funkcjonowanie. W takiej sytuacji, trening może pomóc im odnaleźć się w codziennym świecie a osobami, które z różnych powodów posiadają swoje kompetencje społeczne na poziomie niższym od oczekiwanego do ich wieku i rozwoju, mogą nauczyć się od podstaw, jak postępować w danych sytuacjach społecznych, czy odnaleźć się w nowych sytuacjach,  a także zbudować wiedzę na temat relacji i interakcji międzyludzkich.

W ramach projektu uczniowie wzięli udział w zajęciach wspierających ukierunkowanych na:

• zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych;

• pobudzanie wszechstronnego rozwoju zwłaszcza w sferze poznawczej i osobowościowej,

• wdrażanie do podejmowania samodzielnych wyborów;

• podnoszenie poziomu samoakceptacji, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, wzbogaciliśmy także bazę Ośrodka w wiele pomocy dydaktycznych ułatwiających pracę z dziećmi i podnoszących efektywność zajęć.

Dziękujemy Fundacji Edukacji i Wspomagania Rozwoju „EVOLVER”, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER oraz pani Czesławie Kozłowskiej za udaną współpracę.

Galeria

Katarzyna Zalewska