http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1262/1_copy.jpgW marcu 2022r zostaÅ‚ ogÅ‚oszony konkurs ph. „NajpiÄ™kniesza pisanka wielkanocna”. Organizatorami konkursu byli: Marta Kulmaczewska i Zenon MuszyÅ„ski.

Celem konkursu byÅ‚o: ksztaÅ‚towanie wyobraźni plastycznej uczniów i wychowanków, rozwijanie zdolnoÅ›ci plastycznych, popularyzowanie tradycji wielkanocnych.

Wszystkie powyższe cele zostaÅ‚y zrealizowane o czym Å›wiadczy różnorodność zaprezentowanych prac wykonanych różnymi technikami m.in.: malarstwo, kolaż, techniki mieszane.

Przy ocenie prac wziÄ™to pod uwagÄ™: wartość artystycznÄ…, inwencjÄ™ i estetykÄ™ twórczÄ…, samodzielność, zachowany format prac, jak również kategorie wiekowe: Przedszkole, SzkoÅ‚a Podstawowa, SzkoÅ‚a PrzysposabiajÄ…ca do Pracy, Branżowa SzkoÅ‚a I Stopnia. Uroczyste rozdanie nagród zwyciÄ™zcom odbyÅ‚o siÄ™ podczas „spotkania wielkanocnego” w dniu 13.04.2022r.

Dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane zostaÅ‚y przez organizatorów. W dniu 11.04.2022r. spoÅ›ród 15 prac komisja konkursowa w skÅ‚adzie: Bożena Rećko, Zyta Biernacka i Elżbieta Januszko-Szymaniuk  wyÅ‚oniÅ‚a zwyciÄ™zców konkursu, którzy wykonali najciekawszÄ… pisankÄ™. Oto oni:

I. Kategoria Przedszkole

Wyróżnienia:

Grupa „Å»abki”  - praca wykonana pod kierunkiem p. Sylwii Szomko i Moniki Grusznis

Grupa „Jagódki” - praca wykonana pod kierunkiem p. Agaty Gieniusz

 

II. Kategoria Szkoła Podstawowa

I m. –Klasa I – III SPL - praca wykonana pod kierunkiem p. Edyty Konrad

II m.- Klasa IV – VIII SPL - praca wykonana pod kierunkiem p. Urszuli Drewniak

III m.-Klasa VII – VIII SPUB - praca wykonana pod kierunkiem p. Ewy WiÅ„skiej

 

Wyróżnienia:

Klasa II - III SPU - praca wykonana pod kierunkiem p. Julity Nelke

Klasa  IV – VI SPUA - praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Mozolewskiej

Klasa VII – VIIIA- praca wykonana pod kierunkiem p. Agnieszki Ambrożko

 

III. Kategoria Szkoła Przysposabiająca do Pracy i Branżowa Szkoła I Stopnia

I m. - Klasa II - III PDPA - praca wykonana pod kierunkiem p. Doroty Kozaczyńskiej

II m. - Klasa II - III PDPB praca wykonana pod kierunkiem p. Katarzyny Zalewskiej

III m. - Klasa I - III Branżowa - praca wykonana pod kierunkiem p. Lili Zajkowskiej

 

Za udział w konkursie dyplomy otrzymali:

Klasa I III SPU - praca wykonana pod kierunkiem p. Marty Januszkiewicz

Klasa IV VI SPUB - praca wykonana pod kierunkiem p. Grażyny Tymoszuk

Klasa   VII – VIII SPUC - praca wykonana pod kierunkiem p. Moniki Mróz

Klasa I – II PDP - praca wykonana pod kierunkiem p. Magdaleny SÅ‚yż

 

Uczestnicy w sposób pomysÅ‚owy i oryginalny wykonali wielkanocnÄ… pisankÄ™. Gratulacje!!!

 Galeria 

Zenon MuszyÅ„ski, Marta Kulmaczewska