https://www.soswsokolka.pl/images/logo_18_mm_bil.png

Podlasie to obszar  leżący na terenie  północno-wschodniej  Polski, na pograniczu kultur  oraz kilku religii. Tutaj mieszkali obok siebie Katolicy, Prawosławni, Tatarzy, Żydzi, dlatego również współcześnie przenikają się różne zwyczaje, obrzędy oraz  kalendarze. W naszym regionie możemy wrócić do korzeni-  skosztować najprostszych potraw z dawnych lat, nauczyć się tradycyjnego sposobu na tkanie dywanów, poznać historię krajki i pisania ikon, osadnictwa Tatarów na ziemiach polskich, wpływ Żydów na tutejszą kulturę oraz zdobyć wiedzę z zakresu religii występujących na tych terenach. Wszystko to czeka beneficjentów projektu „Perły Podlasia drogą do integracji” dofinansowanego ze środków MEiN w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Uczestnikami będzie 7 uczniów i 2 opiekunów z SOSW w Sokółce oraz taka sama grupa z Verkiumokykla – daugiafunkciscentras w Wilnie, miejsce realizacji: Sokółka. Łączna kwota dofinansowania to 18 867,49 złotych. Projekt został napisany w oparciu o priorytet Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską. Działania projektowe będą realizowane w terminie 10.05.2022 do 26.06.2022, przyjazd grupy partnerskiej do Polski zaplanowany jest na dni 23.05.22-27.05.22.

 Realizacja projektu zakłada wielozmysłowe poznawanie Podlasia. „Perły Podlasia”, tj. Tykocin,  Kryszyniany, Sokółka, Białystok, Janów, Supraśl,  które chcemy wspólnie eksplorować a potem promować wiedzę o nich, są to miejsca szczególnie obfitujące w ciekawostki edukacyjne. Zebranie ich w grę planszową pozwoli wspólnie spędzić czas, lepiej poznać siebie nawzajem, otworzyć się na drugiego człowieka, odkryć wspólną historię i kulturę, ale także zainteresowania i potrzeby rówieśników z podobnymi trudnościami rozwojowymi. Poprzez wyjazdy edukacyjne projekt zakłada poznanie głównych zwyczajów i obrzędów religijnych oraz miejsc bezpośrednio związanych z daną kulturą i wiarą, poszerzenie wiedzy o tym jak wielokulturowość przejawia się w życiu codziennym w małym mieście, odszukanie korzeni polskich i litewskich w teraźniejszości. W ramach realizacji projektu planujemy wyjazdy edukacyjne do Synagogi w Tykocinie celem poznania życia wyznawców judaizmu. Zwiedzanie Sokółki pozwoli na przybliżenie wiadomości o katolicyzmie oraz prawosławiu zaś zajęcia w Muzeum Ziemi Sokólskiej przybliżą charakter tutejszych terenów oraz  proces powstawania tradycyjnej chusty -krajki. Z procesem tkania “janowskich dywanów” zapoznają twórcy ludowi w Janowie. Planowane zajęcia dadzą możliwość zdobycia wiedzy z zakresu tkactwa oraz będą okazją ćwiczeń praktycznych w wytworzeniu takiego dywanu. Wizyta w  Muzeum Ikon w Supraślu a także zwiedzanie prawosławnego Monastyru przybliży wątek prawosławia oraz wprowadzi w sekrety pisania ikon. Zajęcia edukacyjne w Centrum Nauki EpiCenrtum w Białymstoku umożliwią integrację poprzez zabawę naukową natomiast wizyta w Muzeum Przyrodniczym w Białymstoku przedstawi  Podlasie od strony fauny i flory. Zwiedzanie meczetu i mizaru w Bohonikach pozwoli na poznanie ciekawostek z życia polskich Tatarów. Zaplanowane posiłki w miejscach odwiedzin staną się uzupełnieniem zdobywanej wiedzy ze względu na bezpośrednie nawiązanie do tych miejscowości, np. obiad w tatarskiej jurcie poszerzy zdobyte informacje na temat życia i kultury Tatarów. Zostaną również zorganizowane zajęcia o charakterze integracyjnym z udziałem społeczności szkolnej, kulinarnym z udziałem wolontariuszy z klasy gastronomicznej ZSR w Sokółce, zajęcia sportowe (mecz piłki nożnej) i taekwondo z udziałem grupy młodzieży uprawiających ten sport, zajęcia poświęcone wykorzystaniu nowoczesnych technologii służące opracowaniu zebranych informacji oraz utrwalające wiadomości poprzez rysowanie 3D z udziałem wolontariuszy z klasy informatycznej z ZSZ w Sokółce. Rozpowszechnianiu celów i efektów projektowych posłużą zestaw gier składający się z gry edukacyjnej planszowej z bazą pytań na temat poznanych religii i kultur, gry w typie dooble, Pictureka i memory służące zebraniu skojarzeń w formie obrazów zaś chmury wyrazowe będą zawierać  skojarzenia w formie słownej,  wystawa zdjęć z realizacji projektu z elementami wydruków 3D oraz broszura zawierająca notatki, artykuły i zdjęcia. Podsumowanie poszukiwań cech wspólnych obu narodów będzie stanowił kolaż ze zdjęć.

Koordynatorami ze strony SOSW są Urszula Drewniak i Zuzanna Szarkowska- Czeczko.