http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

"NIE MASZ CZASU NA ZAŁATWIENIE SPRAW W SWOIM WCR W TYGODNIU? TWOJE WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI CZYNNE JEST W KAŻDĄ PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA"

W zwiÄ…zku z dużym zainteresowaniem ochotniczymi formami peÅ‚nienia sÅ‚użby wojskowej, WCR w BiaÅ‚ymstoku bÄ™dzie otwarte w najbliższÄ… sobotÄ™ tj. 04.06 w godzinach 08.00-14.00 oraz każdÄ… pierwszÄ… sobotÄ™ miesiÄ…ca.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem informacji nt. ochotniczych form pełnienia służby wojskowej, złożeniem wniosku do służby wojskowej oraz załatwieniem innych spraw będących w kompetencji WCR.

Aby starać się o przyjęcie do służby kandydat musi do wniosku dołączyć:

- kopię dokumentu tożsamości;

- kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;

- kopie innych dokumentów, w szczególnoÅ›ci: certyfikaty jÄ™zykowe, Å›wiadectwa ukoÅ„czenia szkóÅ‚, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaÅ›wiadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.

Wzór wniosku można pobrać bezpoÅ›rednio ze strony internetowej: Strona gÅ‚ówna - CWCR (wojsko-polskie.pl)

Czym jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa?

Kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (oraz dodatkowo - dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę).

Jeżeli wybierze dobrowolną zasadniczą służbę wojskową to:

 -  przejdzie przez 2 etapy sÅ‚użby – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakoÅ„czone przysiÄ™gÄ… oraz 11-miesiÄ™czne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie bÄ™dzie miaÅ‚ wybór – nie musi być skoszarowany);

 

- bÄ™dzie mu przysÅ‚ugiwaÅ‚o wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żoÅ‚nierza zawodowego – 4560 zÅ‚, ale także: - prawo do urlopu wypoczynkowego, - możliwość wstÄ…pienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukoÅ„czeniu 28-dniowego szkolenia), - prawo ubiegania siÄ™ o powoÅ‚anie do zawodowej sÅ‚użby wojskowej i pierwszeÅ„stwo w naborze (po 11-miesiÄ™cznym szkoleniu specjalistycznym, - pierwszeÅ„stwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po speÅ‚nieniu wymagaÅ„ okreÅ›lonych dla danego stanowiska;

- na czas służby będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie;

- bÄ™dzie mógÅ‚ wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania sÅ‚użby wojskowej lub do okresu zatrudnienia;

- bÄ™dzie mógÅ‚ przerwać sÅ‚użbÄ™ w dowolnym momencie.

Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej!

ZachÄ™camy do zapoznania siÄ™ z materiaÅ‚ami dot. dobrowolnej zasadniczej sÅ‚użby wojskowej. PrzygotowaliÅ›my wiele materiaÅ‚ów - informatory, ulotki oraz multimedia. Strona gÅ‚ówna - CWCR (wojsko-polskie.pl)

Szef Wydziału Rekrutacji

WCR w Białymstoku

mjr Małgorzata REPNIK