http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo_18_mm_bil.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1288/img_20220523_163847_copy.jpgUczniowie z SOSW w SokóÅ‚ce i Verkiu mokykla – daugiafunkcis centras w Wilnie realizujÄ… projekt „PerÅ‚y Podlasia drogÄ… do integracji” dofinansowany ze Å›rodków MEiN w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany MÅ‚odzieży. 23 maja zaczęło siÄ™ tygodniowe spotkanie obu grup w SokóÅ‚ce. Wspólne poznawanie wielokulturowoÅ›ci Podlasia rozpoczęły zajÄ™cia integracyjne majÄ…ce na celu zapoznanie uczestników ze sobÄ…. Poznanie imion oraz późniejsze zabawy przy muzyce rozluźniÅ‚y atmosferÄ™ oraz pozwoliÅ‚y otworzyć siÄ™ na warsztaty z wykorzystaniem bum-bum rurek. Spotkanie z koordynatorami szkolnymi umożliwiÅ‚o omówienie efektów pracy w swoich grupach narodowych, plakatów dotyczÄ…cych krajów pochodzenia beneficjentów, dokÅ‚adnego przebiegu dziaÅ‚aÅ„ oraz przydziaÅ‚u zadaÅ„ uczestnikom na poszczególne dni. W doskonaÅ‚ych humorach beneficjenci udali siÄ™ na boisko przy ZSZ aby przy wspaniaÅ‚ej widowni i kibicach w postaci wychowanków internatu SOSW stoczyć zaciÄ™tÄ… walkÄ™ w meczu piÅ‚ki nożnej. SatysfakcjonujÄ…cy wynik remisowy nastawiÅ‚ pozytywnie i tchnÄ…Å‚ dobrÄ… energiÄ™ potrzebnÄ… na trening Taekwondo. ZajÄ™cia umożliwiÅ‚y poznanie podstaw tej sztuki walki, rozÅ‚adowanie stresu i napiÄ™cia poprzez liczne ćwiczenia fizyczne. Interakcje, wzajemna pomoc, wypracowanie minimum zaufania do siebie sprawiÅ‚y, że uczestnicy momentami rozumieli siÄ™ bez sÅ‚ów. ZmÄ™czeni, ale peÅ‚ni endorfin udali siÄ™ na zasÅ‚użony odpoczynek.

Łączna kwota dofinansowania to 18 867,49 zÅ‚otych. Projekt zostaÅ‚ opracowany w oparciu o priorytet Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz wspóÅ‚pracy, tolerancji, otwartoÅ›ci, lepszego zrozumienia i poznania siÄ™ pomiÄ™dzy mÅ‚odzieżą polskÄ… i litewskÄ….

Projektowe działania poprowadzili: p. Monika Grusznis, p. Edyta Kondrat, p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko, p. Urszula Drewniak, p. Sylwester Pakuła, p. Tomasz Leszkowicz CSA TEAM LIPSK, p. Dorota Kozaczyńska oraz p. Zenon Muszyński.

Galeria