http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


logo_18_mm_bil.pnghttps://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1290/img_20220525_133651_copy.jpgUczniowie z SOSW w SokóÅ‚ce i Verkiu mokykla-daugiafunkcis centras w Wilnie realizujÄ… projekt „PerÅ‚y Podlasia drogÄ… do integracji” dofinansowany ze Å›rodków MEiN w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany MÅ‚odzieży. Łączna kwota dofinansowania to 18867,64 zÅ‚otych.

Trzeciego dnia integrowaliÅ›my siÄ™ i poznawaliÅ›my stolicÄ™ naszego województwa. Z samego rana powitaÅ‚a nas deszczowa pogoda, ale nie zmartwiÅ‚o to zbytnio uczestników- przed nimi bowiem ciekawe naukowe poznawanie Å›wiata w EpiCentrum w BiaÅ‚ymstoku. Zabawa z prÄ…dem od bezpiecznej strony, z magnesami, dziaÅ‚ optyki oraz wodne Å‚amigÅ‚ówki oraz doÅ›wiadczanie Å›wiata polisensorycznie sprawiÅ‚y, że wspólne zajÄ™cia jeszcze bardziej zjednoczyÅ‚y uczniów polskich i litewskich.

Kolejnym punktem dnia byÅ‚o Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze, które powitaÅ‚o nas przestronnymi salami poÅ›wiÄ™cone tematycznie różnym dziaÅ‚om przyrody. Na uczestników wymiany czekaÅ‚o mnóstwo ciekawostek z życia zwierzÄ…t, mineraÅ‚ów, skamieniaÅ‚oÅ›ci, żywych i niespotykanych zwierzÄ…t terrarystycznych: legwan zielony, pyton, karaczany. Pan przewodnik zostaÅ‚ zaatakowany mnóstwem pytaÅ„ o te niezwykÅ‚e i niespotykane zwierzÄ™ta. Kolejna sala przedstawiÅ‚a sekrety życia pszczóÅ‚ oraz budowÄ™ ich gniazda, ich zwyczaje, produkty zwiÄ…zane z pszczoÅ‚ami. NastÄ™pna sala ukazaÅ‚a beneficjentom wypchane zwierzÄ™ta zamieszkujÄ…ce Podlasie. Obecny wÅ›ród nich wielki spreparowany Å‚oÅ› wzbudziÅ‚ wielkÄ… sensacjÄ™. Każdy uczestnik ustawiaÅ‚ siÄ™ do selfie z Å‚osiem. Praca nad wspólnym rozwiÄ…zywaniem Å‚amigÅ‚ówek, spacery do celu i wzajemne wsparcie przy trudniejszych zadaniach pozwoliÅ‚o uczestnikom jeszcze bardziej siÄ™ poznać oraz poznać najciekawsze zakÄ…tki stolicy województwa wÅ‚Ä…czone w elementy gry miejskiej o BiaÅ‚ymstoku.

W drugiej części dnia powróciliÅ›my do naszego gÅ‚ównego tematu projektu, czyli do poznawania religii i wielokulturowoÅ›ci Podlasia. Tym razem swoje podwoje otworzyÅ‚ przed nami Meczet. Pani Przewodnik zapoznaÅ‚a uczniów z Islamem, wytÅ‚umaczyÅ‚a, dlaczego póÅ‚księżyc jest jego charakterystycznym znakiem, opowiedziaÅ‚a o specyfice obrzÄ™dów muzuÅ‚maÅ„skich oraz innych ciekawych informacjach zwiÄ…zanych z tym wyznaniem. MogliÅ›my poznać smak pierekaczewnika, który bardzo czÄ™sto jest podawany w muzuÅ‚maÅ„skich domach a także obejrzeć różne typy nagrobków na pobliskim Mizarze.

Pod koniec dnia odbyÅ‚y siÄ™ warsztaty z wykorzystaniem dÅ‚ugopisów 3D. Za pomocÄ… filamentu beneficjenci wyczarowali piÄ™kne obrazki zwiÄ…zane z poznawanymi przez nich miejscami i religiami. Po wspólnej kolacji wieczór wypeÅ‚niÅ‚y gry i ukÅ‚adanki stolikowe. DziÄ™ki temu uczestnicy mogli wymieniać siÄ™ spostrzeżeniami na temat dotychczas poznanych miejsc, lepiej poznać siebie nawzajem oraz jeszcze bardziej otworzyć siÄ™ na poznawanie i integracjÄ™ z przedstawicielami kraju partnerskiego.

Nad przebiegiem projektu czuwały panie koordynatorki p. Urszula Drewniak i p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko.

Galeria