http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1277/img20220427140358_copy.jpgW od lutego do maja 2022r. kontynuowane byÅ‚y zajÄ™cia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej majÄ…ce na celu objÄ™cie opiekÄ… pedagoga wszystkich uczniów naszego oÅ›rodka, zwrócenie uwagi na wychowanków przejawiajÄ…cych niepokojÄ…ce zachowania, majÄ…cych problemy zwiÄ…zane z prawidÅ‚owym funkcjonowaniem w szkole oraz zachÄ™cenie podopiecznych do korzystania z prowadzonych przez specjalistÄ™ porad i konsultacji.Tematyka zajęć byÅ‚azróżnicowana, dostosowana do potrzeb oraz możliwoÅ›ci percepcyjnych uczniów z poszczególnych klas. Wybrane tematy zajęć: „Na powitanie mówiÄ™ „DzieÅ„ dobry”, „Rozumiem, co oznacza bycie grzecznym”, „Kto jest dla mnie najważniejszy?”, „BÄ™dÄ™ duży…”, „SzanujÄ™ cudze prawa”, „Zdrowe życie”, „Dopalacze – prawda czy faÅ‚sz”.

Wszystkie zajÄ™cia cieszyÅ‚y siÄ™ z dużym zainteresowaniem dzieci oraz wychowawców. Niektórzy uczniowie oÅ›mieleni kontaktem z pedagogiem podczas zajęć skorzystali z indywidualnych porad pomocnych w rozwiÄ…zywaniu ich problemów domowych i szkolnych

Galeria 

. Elżbieta Januszko-Szymaniuk -pedagog