http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo_18_mm_bil.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1294/sp8_copy.jpgSOSW w SokóÅ‚ce realizuje projekt „PerÅ‚y Podlasia drogÄ… do integracji” dofinansowany ze Å›rodków MEiN w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany MÅ‚odzieży. Uczestnikami jest 7 uczniów i 2 opiekunów z SOSW w SokóÅ‚ce oraz taka sama grupa z Verkiu mokykla – daugiafunkcis centras w Wilnie, miejsce realizacji: SokóÅ‚ka. Łączna kwota dofinansowania to 18 867,49 zÅ‚otych. Projekt zostaÅ‚ napisany w oparciu o priorytet Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz wspóÅ‚pracy, tolerancji, otwartoÅ›ci, lepszego zrozumienia i poznania siÄ™ pomiÄ™dzy mÅ‚odzieżą polskÄ… i litewskÄ…. DziaÅ‚ania projektowe sÄ… realizowane w terminie 10.05.2022 do 26.06.2022, rozpoczęły siÄ™ wspólnÄ… pracÄ… przygotowawczÄ… za poÅ›rednictwem platform internetowych, natomiast przyjazd grupy partnerskiej do Polski zaplanowany byÅ‚ na dni 23.05.22-27.05.22.

Zgodnie z harmonogramem przedsiÄ™wziÄ™cia reprezentanci grupy uczestników udali siÄ™ do partnerskich placówek spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej w celu promocji projektu, upowszechniania zaÅ‚ożeÅ„ FRSE oraz swojego produktu-zestawu gier pt.: „PerÅ‚y Podlasia w obrazach ukryte”. Pierwszymi odbiorcami byli uczniowie klasy III SP w Geniuszach wraz z wychowawczyniÄ… p. BożenÄ… ŁubnickÄ…, których odwiedzili przedstawiciele grupy polskiej w dniu 15 czerwca 2022. Klaudia i Damian z przyjemnoÅ›ciÄ… tÅ‚umaczyli dzieciom zasady gry w poszczególne typy gier, opowiadali o zrealizowanym projekcie a także odpowiadali na licznie pojawiajÄ…ce siÄ™ pytania. Na koniec skrupulatnie zanotowali wszelkie cenne uwagi i opinie pierwszych użytkowników. Zestawy gier powÄ™drowaÅ‚y również do p. Sylwii Nowakowskiej z SOK Kamienica Tyzenhausa, Biblioteki dla dzieci w SokóÅ‚ce, WTZ w SokóÅ‚ce: do p. Ewy Jatel i p. Franciszka Bogdana, do p. Sylwestra PakuÅ‚y z ZSZ w SokóÅ‚ce, do KoÅ‚a Regionalnego w SOSW w SokóÅ‚ce oraz po stronie litewskiej do Gimnazjum Åšw. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze, Centrum usÅ‚ug spoÅ‚ecznych gminy starostwa Juodšiliai, Centrum wielofunkcyjnego (Vilnius Verkiai School is a multifunctional center) oraz Dziennego centrum przy szkole macierzystej partnera.

W najbliższym czasie wystawa zdjęć z dziaÅ‚aÅ„ projektowych uroczyÅ›cie otwarta jednoczeÅ›nie w placówkach polskiej i litewskiej dziÄ™ki poÅ‚Ä…czeniu online zostanie udostÄ™pniona do oglÄ…dania w Starostwie Powiatowym w SokóÅ‚ce.

 Wszelkich dziaÅ‚aÅ„ dopilnowaÅ‚y, zgraÅ‚y ze sobÄ… oraz przeprowadziÅ‚y projekt od poczÄ…tku do koÅ„ca koordynatorzy ze strony SOSW w SokóÅ‚ce p. Urszula Drewniak i p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko.

Galeria