http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1297/semka2_copy.jpg  W roku szkolnym 2021/2022 w SOSW w Sokółce była realizowana innowacja programowo-metodyczna „Zabawy z leniwą ósemką”, oparta na kinezjologii edukacyjnej
P. Dennisona i zawierająca elementy przedmiotów nauczania takich jak: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność, wychowanie fizyczne. Innowacją zostali objęci uczniowie kl. I SPU podczas zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 1 godz. zajęć
w miesiącu. Innowacja była prowadzona na podstawie opracowanego autorskiego programu innowacyjnego, który został dostosowany do indywidualnych możliwości psychoruchowych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Realizacja zajęć wg. innowacyjnego programu umożliwiła w sposób wielowymiarowy, angażując wszystkie zmysły usprawnić proces nauczania, sprzyjała podniesieniu potencjalnych zdolności uczenia się, regulowała poziom stresu, umożliwia stymulację jednej lub kilku zaburzonych funkcji.

Ponadto przyczyniła się do poprawy: sprawności intelektualnej, społecznej, rozwoju psychoruchowego, koncentracji uwagi, wzrostu poczucia własnej wartości i swoich możliwości uczestników innowacji. Wprowadzenie tej innowacji wynikało z potrzeb edukacyjnych spowodowanych koniecznością wprowadzania różnorodnych metod pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, takich jak kinezjologia edukacyjna. Stosując proponowane przez kinezjologię ćwiczenia: na przekroczenie linii środka, energetyzujące, rozciągające, relaksujące znacznie została u uczniów poprawiona umiejętność komunikacji, organizacji i koncentracji.

Ćwiczenia ruchowe, będące podstawą tej metody były na bieżąco wykorzystywane podczas opowiadanej przez nauczyciela  historyjki, wierszyka czy opowiadania. Efekty pracy tym programem zostały zmierzone, dwukrotnie u każdego ucznia (na rozpoczęcie
i zakończenie innowacji).  Podczas diagnozy uczniów został zbadany poziom umiejętności podstawowych w zakresie sprawności motorycznej, percepcji wzrokowej, słuchowej, rozwoju emocjonalnego i społecznego. Ponadto dla każdego ucznia została wypełniona karta obserwacji, zawierająca zakres umiejętności jaki miał uczeń na początku wdrażania programu z zakresu kinezjologii edukacyjnej i na końcu oraz zachowanie ucznia podczas zajęć. Na podstawie analizy w.w. dokumentów zaobserwowano wykształcenie w uczniach umiejętność wykonywania, na miarę swoich możliwości psychofizycznych ćwiczeń z zakresu kinezjologii edukacyjnej. Ponadto uczniowie zaczęli lepiej komunikować się z otoczeniem, wykonywać polecenia, naśladować gesty i ruchy podczas zabaw, słuchać opowiadań, wierszy, czytanych tekstów, opowieści ruchowych, muzyki czy współdziałać w grupie.

 Galeria 

Marta Januszkiewicz