http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/fio.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_starostwo.jpg  https://www.soswsokolka.pl/images/finalne_logo_pod_skrzydami2.jpg  https://www.soswsokolka.pl/images/logososw.jpg

Zadanie realizowane we wspóÅ‚pracy Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami” z Powiatem Sokólskim, Specjalnym OÅ›rodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce,  PoradniÄ… Psychologiczno – PedagogicznÄ… w SokóÅ‚ce i DÄ…browie BiaÅ‚ostockiej

Podopieczni Stowarzyszenia „Pod SkrzydÅ‚ami” beneficjentami dofinansowania z programu NOWE FIO

/images/329152239_721211056321167_3336642036337390556_n.jpg

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „ Pod SkrzydÅ‚ami” w SokóÅ‚ce w latach 2022-2024 realizować bÄ™dzie projekt pod nazwÄ… „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych”. Na realizacjÄ™ tego zadania Stowarzyszenie pozyskaÅ‚o dofinansowanie w kwocie 272075,00zÅ‚ z Narodowego Instytutu WolnoÅ›ci Centrum Rozwoju SpoÅ‚eczeÅ„stwa Obywatelskiego z programu NOWEFIO 2022 Piorytet 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. Partnerem w realizacji zadania bÄ™dzie Powiat Sokólski. Celem zadania bÄ™dzie zwiÄ™kszenie zaangażowania okoÅ‚o 20 mieszkaÅ„ców powiatu sokólskiego w dziaÅ‚ania organizacji pozarzÄ…dowej na rzecz 42 podopiecznych do koÅ„ca realizacji projektu, czyli do 31 grudnia 2024 roku, aby poprawić ich poziom funkcjonowania. GÅ‚ównym dziaÅ‚aniem projektu jest przygotowanie do aktywnego życia spoÅ‚ecznego, zapewnienie wsparcia podopiecznym Stowarzyszenia poprzez wspólne dziaÅ‚anie i tworzenie wiÄ™zi spoÅ‚ecznych kilku podmiotów, a także poszerzenie aktywnoÅ›ci wolontariackiej czÅ‚onków stowarzyszenia na rzecz podopiecznych. Zadanie bÄ™dzie polegaÅ‚o na zorganizowaniu zajęć specjalistycznych: zajÄ™cia z elementami terapii taktylnej, zajÄ™cia w Sali DoÅ›wiadczania Åšwiata, zajÄ™cia integracji sensorycznej z wykorzystaniem sÅ‚uchawek Forbrain, terapia Neuroflow, zajÄ™cia z zakresu hipoterapii i fizjoterapii oraz zajÄ™cia z alternatywnych metod komunikacji z podopiecznymi majÄ…cych na celu podniesienie poziomu funkcjonowania podopiecznych niepeÅ‚nosprawnych intelektualnie oraz z innymi dysfunkcjami. Organizacji zajęć specjalistycznych z podopiecznymi towarzyszyć bÄ™dzie doposażenie pomieszczeÅ„ Sali doÅ›wiadczania Å›wiata i SI w sprzÄ™t i pomoce oraz organizacja szkoleÅ„ dla nauczycieli - terapeutów / czÅ‚onków stowarzyszenia w zakresie „Terapia NeuroTaktylna - poziom II - Integracja motoryki pierwotnej i odruchów”. Kolejnym szkoleniem bÄ™dzie certyfikowane szkolenie z zakresu Metody Snoezelen, czyli sali doÅ›wiadczania Å›wiata.

Zdanie bÄ™dzie skierowane do podopiecznych w wieku przedszkolnym, w wieku wczesnoszkolnym oraz na poziomie szkoÅ‚y podstawowej. Podczas realizacji zadania Stowarzyszenie "Pod SkrzydÅ‚ami" wspóÅ‚pracować bÄ™dzie z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi w DÄ…browie BiaÅ‚ostockiej i SokóÅ‚ce, które wspólnie bÄ™dÄ… realizować zadania w projekcie. DziaÅ‚ania bÄ™dÄ… prowadzone w pomieszczeniach wynajmowanych przez Stowarzyszenie "Pod SkrzydÅ‚ami" na terenie Specjalnego OÅ›rodka Szkolno - Wychowawczego w SokóÅ‚ce i poradni psychologiczno - pedagogicznych w SokóÅ‚ce i DÄ…browie BiaÅ‚ostockiej.

DziÄ™kujemy operatorowi programu za udzielenie wsparcia finansowego, a partnerom za wspóÅ‚pracÄ™ w realizacji projektu.

ZarzÄ…d Stowarzyszenia