http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/fio.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_starostwo.jpg  https://www.soswsokolka.pl/images/finalne_logo_pod_skrzydami2.jpg  https://www.soswsokolka.pl/images/logososw.jpg

Zadanie realizowane we współpracy Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” z Powiatem Sokólskim, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce,  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej

Podopieczni Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” beneficjentami dofinansowania z programu NOWE FIO

/images/329152239_721211056321167_3336642036337390556_n.jpg

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „ Pod Skrzydłami” w Sokółce w latach 2022-2024 realizować będzie projekt pod nazwą „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych”. Na realizację tego zadania Stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie w kwocie 272075,00zł z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z programu NOWEFIO 2022 Piorytet 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. Partnerem w realizacji zadania będzie Powiat Sokólski. Celem zadania będzie zwiększenie zaangażowania około 20 mieszkańców powiatu sokólskiego w działania organizacji pozarządowej na rzecz 42 podopiecznych do końca realizacji projektu, czyli do 31 grudnia 2024 roku, aby poprawić ich poziom funkcjonowania. Głównym działaniem projektu jest przygotowanie do aktywnego życia społecznego, zapewnienie wsparcia podopiecznym Stowarzyszenia poprzez wspólne działanie i tworzenie więzi społecznych kilku podmiotów, a także poszerzenie aktywności wolontariackiej członków stowarzyszenia na rzecz podopiecznych. Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu zajęć specjalistycznych: zajęcia z elementami terapii taktylnej, zajęcia w Sali Doświadczania Świata, zajęcia integracji sensorycznej z wykorzystaniem słuchawek Forbrain, terapia Neuroflow, zajęcia z zakresu hipoterapii i fizjoterapii oraz zajęcia z alternatywnych metod komunikacji z podopiecznymi mających na celu podniesienie poziomu funkcjonowania podopiecznych niepełnosprawnych intelektualnie oraz z innymi dysfunkcjami. Organizacji zajęć specjalistycznych z podopiecznymi towarzyszyć będzie doposażenie pomieszczeń Sali doświadczania świata i SI w sprzęt i pomoce oraz organizacja szkoleń dla nauczycieli - terapeutów / członków stowarzyszenia w zakresie „Terapia NeuroTaktylna - poziom II - Integracja motoryki pierwotnej i odruchów”. Kolejnym szkoleniem będzie certyfikowane szkolenie z zakresu Metody Snoezelen, czyli sali doświadczania świata.

Zdanie będzie skierowane do podopiecznych w wieku przedszkolnym, w wieku wczesnoszkolnym oraz na poziomie szkoły podstawowej. Podczas realizacji zadania Stowarzyszenie "Pod Skrzydłami" współpracować będzie z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce, które wspólnie będą realizować zadania w projekcie. Działania będą prowadzone w pomieszczeniach wynajmowanych przez Stowarzyszenie "Pod Skrzydłami" na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce i poradni psychologiczno - pedagogicznych w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej.

Dziękujemy operatorowi programu za udzielenie wsparcia finansowego, a partnerom za współpracę w realizacji projektu.

Zarząd Stowarzyszenia