http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu Usługa szkoleniowa w zakresie podnoszenia kompetencji nauczycieli  Przedszkola Specjalnego w SOSW w Sokółce w ramach projektu:
„Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załączniki do zapytania:

Zapytanie ofertowe - szkolenie C-eye

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 2-2022-SOSW-C-Eye - formularz oferty

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego 2-2022-SOSW-C-Eye - wykaz osób przewidzianych do realizacji szkolenia 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 2-2022-SOSW-C-Eye - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania