http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1322/received_572755401260134_copy.jpeghttps://www.soswsokolka.pl/images/394-9516.jpgWe wrzeÅ›niu w SOSW w SokóÅ‚ce miaÅ‚a miejsce inauguracja rzÄ…dowego programu Laboratoria PrzyszÅ‚oÅ›ci. Zgodnie z zaÅ‚ożeniami programu każda szkoÅ‚a podstawowa wyposażyÅ‚a swojÄ… placówkÄ™ w sprzÄ™ty zgodnie z katalogiem wyposażania podstawowego oraz pozostaÅ‚Ä… kwotÄ™ przeznaczyÅ‚a na doposażenie innych pracowni. Budżet SOSW w SokóÅ‚ce z programu Laboratoria PrzyszÅ‚oÅ›ci wyniósÅ‚ 30 000 zÅ‚. Program jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we wspóÅ‚pracy z Centrum Gov Tech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

DziÄ™ki Å›rodkom z programu możliwe byÅ‚o doposażenie pracowni krawieckiej i technicznej a także stworzenie pracowni druku 3D. Zakupiona drukarka 3D pozwoli uczniom samodzielnie projektować pomoce naukowe, wizualizować konkretne modele. DziÄ™ki wydrukom uczestnicy zajęć poszerzÄ… horyzonty myÅ›lowe, rozwinÄ… kreatywność. Praca z drukiem 3D daje dużo nowych możliwoÅ›ci, dlatego też zamierzamy z nich korzystać w tym i kolejnych latach szkolnych. Wydrukowane zostanÄ… modele postaci z lektur szkolnych, szczytów górskich, monet, kostki opowieÅ›ci, kostki liczbowe, pomoce matematyczne, wydruki zwiÄ…zane z historiÄ…, geografiÄ…, fizykÄ…, i chemiÄ… oraz biologiÄ… a także takie, które można wykorzystać na zajÄ™ciach kreatywnoÅ›ci. Wydruki te poszerzÄ… bazÄ™ dydaktycznÄ… i uatrakcyjniÄ… proces nabywania wiedzy i kompetencji przez uczniów SOSW. Pracownia krawiecka  wzbogaciÅ‚a siÄ™ o mnóstwo nowych zestawów nici, igieÅ‚, woreczków do ozdabiania, żelazka, maszyny do szycia oraz mebli przeznaczonych do przechowywania tych materiaÅ‚ów. Klasopracownia krawiecka poszerzy możliwoÅ›ci naszych uczniów w zakresie samoobsÅ‚ugi. CzynnoÅ›ci wyćwiczone dziÄ™ki nowemu wyposażeniu uÅ‚atwiÄ… uczniom codzienne życie. Samodzielne drobne naprawy krawieckie swojej garderoby pomogÄ… im dbać o wÅ‚asnÄ… odzież. Zakupiony sprzÄ™t pozwoli uczniom poznać oraz doskonalić technikÄ™ szycia rÄ™cznego i maszynowego. Uczestnicy zajęć rozpoczynajÄ…c od podstawowych czynnoÅ›ci przyszycia guzika, naprawy odzieży, zszywania dziur po trochÄ™ bardziej skomplikowane np. uszycie Å›ciereczki, fartuszka, poduszeczki na igÅ‚y rozwinÄ… swoje umiejÄ™tnoÅ›ci w tym kierunku. WÅ‚asnorÄ™czne próby szycia na maszynie pomogÄ… odkryć nowe zainteresowania i pozwolÄ… poznać pracÄ™ krawcowej.

Pracownia techniczna został doposażona we wkrętarki, wyrzynarki, piły, wypalarki, pistolety do kleju. Wykorzystane nowe narzędzia wpłyną pozytywnie na połączenie teorii z praktyką. Dzięki nim możliwe będzie pokazanie uczniom praktycznego aspektu prowadzenia zajęć z techniki i stolarstwa. Samodzielne nabywanie umiejętności praktycznych sprawi, że uczniowie będą jeszcze bardziej świadomi swoich możliwości oraz poszerzą wiedzę z zakresu orientacji zawodowej oraz poznają pracę stolarza.

We wrzeÅ›niu odbyÅ‚y siÄ™ zajÄ™cia wprowadzajÄ…ce z zakresu zasad bezpieczeÅ„stwa przy obsÅ‚udze zakupionych urzÄ…dzeÅ„ oraz z zasad ich obsÅ‚ugi. Uczniowie przeglÄ…dali zasoby internetowe zwiÄ…zane z drukiem 3d, krawiectwem, stolarstwem i technikÄ… w poszukiwaniu pomysÅ‚ów na ciekawe wydruki, wyszywanki oraz interesujÄ…ce prace techniczne z wykorzystaniem zakupionego sprzÄ™tu. Przy pomocy aplikacji Word Art powstaÅ‚y chmury wyrazowe z pomysÅ‚ami uczniów na najbliższe zajÄ™cia.

Laboratoria PrzyszÅ‚oÅ›ci to przyszÅ‚ość, która rozwinie naszych uczniów w różnorodny sposób i dostarczy im jeszcze bardziej atrakcyjnej i pozytywnej stymulacji polisensorycznej i „naukowej”.

DziaÅ‚ania uczniów SOSW w SokóÅ‚ce w ramach programu Laboratoria PrzyszÅ‚oÅ›ci bÄ™dÄ… dokumentowane na  platformie Padlet po linkiem :https://padlet.com/zuzaprivate/y2yvihi1flsuexij

Zapraszamy także do śledzenia naszych poczynań na stronie internetowej ośrodka w zakładce Laboratoria Przyszłości oraz na FB szkolnym.

Galeria 

Z. Szarkowska-Czeczko