http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/img20221103131748.jpgW okresie wrzesień – listopad 2022r. Patron Grupy Nieformalnej – Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce realizuje inicjatywę lokalną pn. „Wsparcie merytoryczne otoczenia osób niepełnosprawnych”. Celem projektu było przeprowadzenie szkolenia dla rodziców osób niepełnosprawnych, opiekunów i kadry bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawne. Wielu rodziców nie ma żadnego przygotowania do wychowania i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami. Problemy, z jakimi muszą się zmierzyć wychowując dziecko niepełnosprawne, często przerastają ich możliwości i kompetencje rodzicielskie. Potrzebne jest wsparcie merytoryczne specjalistów, którzy udzielą wskazówek do pracy z ich dziećmi i wspomogą proces wychowawczy.

Problemem pojawiającym się w życiu każdego rodzica wychowującego dziecko z niepełnosprawnością jest okres dojrzewania i wkraczanie w sferę seksualności. Radzenie sobie z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi dzieci niepełnosprawnych to poważny kłopot w życiu rodziców. Wśród nich pojawia się dyskusja, jak poradzić sobie z tą sferą życia dzieci, które podlegają tym samym fizycznym i hormonalnym przemianom, jak ich rówieśnicy, z tą różnicą, że potrzebują większego wsparcia, aby je zrozumieć, zaakceptować i kontrolować, ponieważ z powodu niepełnosprawności intelektualnej tej kontroli nie mogą uruchomić. Rodzice oczekują pomocy w formie konkretnej porady dotyczącej radzenia sobie z nieakceptowanymi społecznie zachowaniami dzieci z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem. Rodzice boją się o swoje dzieci, ze względu na ryzyko wykorzystania seksualnego, ponieważ cechuje je łatwowierność, naiwność, a przy tym potrzeba bliskości. 3 listopada 2022r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce Grupa Nieformalna utworzona spośród rodziców i nauczycieli ze Stowarzyszeniem „Pod Skrzydłami” zorganizowały szkolenia dla rodziców i nauczycieli na temat „Profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych osób z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem”. Szkolenie przeprowadziła dr Izabela Fornalik z Warszawy. Prowadząca szkolenie dr Izabela Fornalik, to znana w środowisku sokólskim pedagog specjalna, seksuolog i psychoterapeutka pracująca od kilkudziesięciu lat z osobami z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Doświadczona wykładowczyni, realizowała lub nadal realizuje zajęcia dydaktyczne na licznych uczelniach w Polsce. Autorka licznych publikacji dotyczących problematyki seksualności osób niepełnosprawnych.

Szkolenie odbywało się w dwóch grupach: rodzice i opiekunowie prawni oraz nauczyciele pracujący z osobami z niepełnosprawnościami. Podczas szkoleń uczestnicy wymienili się doświadczeniami na temat sposobów radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z seksualności  osób niepełnosprawnych i otrzymali praktyczne wskazówki w zakresie profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych osób z niepełnosprawnościami. Nauczyciele w dalszej pracy pedagogicznej i rodzice w pracy opiekuńczo – wychowawczej w domu wykorzystają wiedzę uzyskaną podczas szkolenia w rozwiązywaniu problemów.

Inicjatywa została dofinansowana w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie 2021-2023 ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023. Dziękujemy Panu Piotrowi Rećko – Staroście Sokólskiemu i Zarządowi Powiatu Sokólskiego oraz Pani Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce  za zwolnienie z opłat za najem pomieszczeń na realizację projektu i wsparcie w jego realizacji.

Zarząd Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” w Sokółce

Zdjęcia