http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/01_znak_podstawowy_kolor_biale_tlo.png /images/poznajpolske.jpeg https://www.soswsokolka.pl/images/polskilad.jpeg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1354/83b_t2.jpgW dniu 16.11.2022r uczniowie klas I-III oraz IV-VIII Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego w SokóÅ‚ce uczestniczyli w wycieczce do BiaÅ‚owieży. Wycieczka zostaÅ‚a sfinansowana z RzÄ…dowego Programu „Poznaj PolskÄ™” (80%) oraz ze Å›rodków Powiatu Sokólskiego (20%). Nasz pobyt w BiaÅ‚owieży opieraÅ‚ siÄ™ na zwiedzaniu Muzeum Przyrodniczego, zwiedzaniu kompleksów paÅ‚acowych oraz Rezerwatu Å»ubrów. ByÅ‚a to dla dzieci wspaniaÅ‚a lekcja przyrody, biologii i historii. Mnóstwo ciekawych eksponatów, które zapieraÅ‚y dech w piersiach, owady i grzyby ogromnych wielkoÅ›ci umożliwiÅ‚o nam przedstawienie natury w sposób dostÄ™pny i ciekawy. NajwiÄ™kszÄ… atrakcjÄ… jednak byÅ‚y żywe zwierzÄ™ta w Rezerwacie, które oglÄ…daliÅ›my z zaciekawieniem. MieliÅ›my ,możliwość obserwowania ich, sÅ‚uchania. Bardzo nam siÄ™ podobaÅ‚o co na pewno pokażą zdjÄ™cia, które zrobiliÅ›my.

Galeria