http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/fio.jpg

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami” w partnerstwie z Powiatem Sokólskim we wspóÅ‚pracy ze Specjalnym OÅ›rodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce, PoradniÄ… Psychologiczno – PedagogicznÄ… w SokóÅ‚ce i DÄ…browie BiaÅ‚ostockiej.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1373/316403299_493395806219392_1873850387003914163_n_t2.jpg
Od 20 wrzeÅ›nia do31 grudnia 2022r. na terenie Specjalnego OÅ›rodka Szkolno – Wychowawczego w SokóÅ‚ce i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w DÄ…browie BiaÅ‚ostockiej sÄ… realizowane zajÄ™cia w zakresie „Terapii NeuroTaktylnej” w ramach zadania „Nowe Formy terapii wsparciem podopiecznych”. Zadanie zostaÅ‚o sfinansowane ze Å›rodków Narodowego Instytutu WolnoÅ›ci – Centrum Rozwoju SpoÅ‚Ä™czeÅ„stwa Obywatelskiego w ramach RzÄ…dowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
Celem terapii taktylnej jest wyciszenie, aktywizacja Å›wiadomoÅ›ci kinestetycznej, poprawa odbioru wrażeÅ„ dotykowych, regulacja napiÄ™cia mięśniowego oraz wspomaganie integracji sensomotorycznej i integracji odruchów. Do prowadzenia terapii zakupiono 5 specjalistycznych Å‚óżek, które sÄ… wykorzystywane do masażu w czasie zajęć. 3Å‚óżka zostaÅ‚y ustawione na terenie Specjalnego OÅ›rodka Szkolno – Wychowawczego w SokóÅ‚ce i po jednymw Poradniach Psychologiczno- Pedagogicznych w SokóÅ‚ce i w DÄ…browie BiaÅ‚ostockiej. Każde dziecko skorzysta z 10 godzin zajęć indywidualnych wedÅ‚ug zdiagnozowanych potrzeb.
W wyniku przeprowadzonych zajęć u podopiecznych nastÄ…pi poprawa koordynacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, nastÄ…pi integracja odruchów pierwotnych, regulacja napiÄ™cia mięśniowego, czucia dotykowego, integracja sensomotoryczna, lepsza Å›wiadomość kinestetyczna ciaÅ‚a, wyciszenie i poprawa odbioru wrażeÅ„ dotykowych.
DziaÅ‚ania te poÅ›rednio wspierajÄ… również rodzinÄ™ podopiecznego, stwarzajÄ… możliwość nowej formy rehabilitacji i organizacji czasu wolnego. Wszystkie te dziaÅ‚ania prowadzÄ… do podniesienia poziomu funkcjonowania podopiecznych.
Marta Kulmaczewska
Katarzyna Bubieniec
/images/329152239_721211056321167_3336642036337390556_n.jpg