http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo_lasy_pastwowe.jpg
https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1370/317247291_573737824758334_8670674658214557312_n_copy.jpg29.11.2022 zostaÅ‚ uroczyÅ›cie podsumowany Powiatowy Konkurs Plastyczny pt „Drewno jest z lasu”
W dniu 21.11.2022 r. zostaÅ‚ rozstrzygniÄ™ty konkurs plastyczny „Drewno jest z lasu”. Na konkurs wpÅ‚ynęło 88 prac z caÅ‚ego powiatu sokólskiego.
Celem konkursu było:
-zachęcenie do czynnego zainteresowania się tematyką lasu,
-spopularyzowanie wiedzy o naturalnych procesach zachodzących w ekosystemach leśnych,
-rozwijanie wrażliwości estetycznej pobudzonej obserwacją lasu,
-pobudzanie wÅ›ród spoÅ‚ecznoÅ›ci odpowiedzialnoÅ›ci za podejmowane dziaÅ‚ania oraz promowanie pozytywnych postaw w zakresie poszanowania Å›rodowiska naturalnego,
-ksztaÅ‚towanie pozytywnego wizerunku leÅ›ników i leÅ›nictwa,
-promowanie wiedzy leśnej, kultury i historii związanej z leśnictwem,
-upowszechnianie wiedzy o dziaÅ‚aniach Lasów PaÅ„stwowych w zakresie zrównoważonej gospodarki leÅ›nej
-rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni
Patronat konkursu: Starosta Powiatu Sokólskiego Pan Piotr Rećko
Powołane przez Organizatora Jury w składzie:
1.Aneta Tumiel – redaktor naczelna „ INFO” SokóÅ‚ka
2.Elżbieta Szomko –dyrektor SOSW w SokóÅ‚ce
3.Beata Tur –kierownik internatu SOSW w SokóÅ‚ce
podjęło siÄ™ trudnego zadania oceny nadesÅ‚anych prac, biorÄ…c pod uwagÄ™ przede wszystkim oryginalność, kreatywność, wkÅ‚ad pracy, realizacjÄ™ tematu oraz ogólne wrażenie artystyczne. Organizatorzy i czÅ‚onkowie jury byli pod wrażeniem wysokiego poziomu artystycznego prac, niezwykÅ‚ej pomysÅ‚owoÅ›ci autorów oraz pomysÅ‚ów na wykorzystanie technik z użyciem kredki.
Serdecznie gratulujemy laureatom i ich opiekunom artystycznym. Bardzo dziÄ™kujemy wszystkim uczestnikom, gratulujemy talentu, pracowitoÅ›ci i wspaniaÅ‚ych pomysÅ‚ów i życzymy wielu, nie tylko artystycznych, sukcesów.
Nagrody przyznano w 5 kategoriach wiekowych:
Kategoria: Wychowankowie przedszkola;
I miejsce: Aleksandra Szczerbacz, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej, op. artystyczny: Alicja Reducha
II miejsce: Igor Piekarski, Oddział Przedszkolny SP Geniusze, op. artystyczny: Bożena Łubnicka
III miejsce: Martyna Dojlida, Oddział Przedszkolny SP Geniusze, op. artystyczny: Bożena Łubnicka
KATEGORIA: Uczniowie klas I – III;
I miejsce: Aleksandra Osiecka, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej, op. artystyczny: Alicja Reducha
II miejsce: Zuzanna Wysztygiel, Szkoła Podstawowa w Kuźnicy, op. artystyczny: Luiza Rapiej
III miejsce: Sebastian Puciłowski, Szkoła Podstawowa w Boguszach, op. artystyczny: Justyna Kondrat
KATEGORIA: Uczniowie klas IV – VIII;
I miejsce: Weronika Ryszkiewicz, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej, op. artystyczny: Alicja Reducha
II miejsce: Kacper Borkowski, Szkoła Podstawowa w Geniuszach, op. artystyczny: Bożena Łubnicka
III miejsce: Jagoda Wysocka, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie, op. artystyczny: Marta Cholewo
KATEGORIA: Uczniowie SzkóÅ‚ Ponadpodstawowych;
I miejsce: Zuzanna Kiczuk, Liceum OgólnoksztaÅ‚cÄ…ce w SokóÅ‚ce, op. artystyczny: Urszula Normantowicz, Eugenia Garbuz
II miejsce: Anastazja WoÅ‚oszyna, Liceum OgólnoksztaÅ‚cÄ…ce w SokóÅ‚ce, op. artystyczny: Urszula Normantowicz, Eugenia Garbuz
III miejsce: Kinga Stupak, Liceum OgólnoksztaÅ‚cÄ…ce w SokóÅ‚ce, op. artystyczny: Urszula Normantowicz, Eugenia Garbuz
KATEGORIA: Uczniowie i wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną;
I miejsce: Gabriela Pawluczyk, SOSW w SokóÅ‚ce, op.artystyczny: Lila Zajkowska
II miejsce: Natalia Kowejsza, SOSW w SokóÅ‚ce, op.artystyczny: Beata Boguszewska
III miejsce: PaweÅ‚ Zawadzki, SOSW w SokóÅ‚ce, op.artystyczny: Katarzyna Zalewska, Elżbieta Margielewicz
Raz jeszcze serdecznie gratulujemy laureatom!!!
Galeria 
Działania projektowe koordynują Urszula Drewniak, Zuzanna Szarkowska-Czeczko