http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo_lasy_pastwowe.jpg
https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1381/317819672_5526998307377875_8909638175215629775_n_copy.jpg1 grudnia 2022 w SOSW w SokóÅ‚ce miaÅ‚a miejsce kolejna z ciekawych inicjatyw promujÄ…cych dziaÅ‚alność Lasów PaÅ„stwowych- „Piknik leÅ›ny”. PrzedsiÄ™wziÄ™cie miaÅ‚o na celu promocjÄ™ drewna jako naturalnego i odnawialnego surowca, gospodarczej funkcji lasu i polskiego modelu trwale zrównoważonej gospodarki leÅ›nej, obiektów architektury drewnianej, integracja rożnych Å›rodowisk, rozwój spoÅ‚eczny i kompetencji miÄ™kkich u uczestników oraz dziaÅ‚alnoÅ›ci organizatora konkursu, którego oÅ›rodek zostaÅ‚ beneficjentem, czyli PaÅ„stwowego Gospodarstwa LeÅ›nego Lasy PaÅ„stwowe.
W programie spotkania byÅ‚y zabawy integracyjne, ognisko z pieczonymi kieÅ‚baskami na terenie przylegÅ‚ym do SOSW oraz stacje zadaniowe. Uczestnikami byli uczniowie i wychowankowie naszej placówki, podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami”, uczniowie klasy 1 ze SzkoÅ‚y Podstawowej nr 3 w SokóÅ‚ce, uczniowie klasy SzkoÅ‚y Podstawowej w Starej Kamionce oraz przedstawiciele kóÅ‚ wolontariusza W zwiÄ…zku z realizacjÄ… projektu edukacyjnego „Drewno jest z lasu” przygotowano 6 stacji zadaniowych. Stacja czytelnicza pozwoliÅ‚a zebranym poznać zwierzÄ™ta i roÅ›linność leÅ›nÄ… jako bohaterów utworów dla dzieci i mÅ‚odzieży oraz spróbować czytania uczestniczÄ…cego AAC. Stacja drewniana promujÄ…c drewno jako surowiec o szerokim zastosowaniu oferowaÅ‚a mnóstwo ukÅ‚adanek, klocków, gier logicznych i konstrukcyjnych wykonanych z drewna. Na stacji sensorycznej uczestnicy mieli możliwość poznać roÅ›linność leÅ›nÄ… wszystkimi zmysÅ‚ami oraz wziąć udziaÅ‚ w warsztatach „Las w sÅ‚oiku” wÅ‚asnorÄ™cznie przygotowujÄ…c stroik. Stacja zadaniowa obfitowaÅ‚a w najróżniejsze ćwiczenia logiczne, matematyczne, jÄ™zykowe, z elementami kodowania w postaci zbioru kart pracy o tematyce leÅ›nej przyrody, zwierzÄ…t i ptaków, darów lasu, zawodów zwiÄ…zanych z leÅ›nictwem, zasad poprawnego i bezpiecznego zachowania w lesie a także dotyczÄ…cych zasad gospodarki leÅ›nej. Na stacji „U stolarza” zebrano ekspozycjÄ™ przedmiotów codziennego użytku, dekoracji i stroików wykonanych z drewna. Na specjalnym stole roboczym pod czujnym okiem wykwalifikowanego specjalisty pana Marka Bortnika uczestnicy próbowali swoich siÅ‚ w obsÅ‚udze piÅ‚y, wkrÄ™tarki, imadÅ‚a, wbijali gwoździe oraz dokonywali obróbki Å›ciernej drewnianych powierzchni przy użyciu papieru Å›ciernego o różnej gradacji, poznali sposoby Å‚Ä…czenia drewna, nazwy narzÄ™dzi i sprzÄ™tu potrzebnych w tych procesach. Ogromnym zainteresowaniem cieszyÅ‚a siÄ™ także stacja „U rzeźbiarza” poprowadzona przez cenionego lokalnego poetÄ™ i rzeźbiarza pana Krzysztofa Wróblewskiego. Pan Krzysztof zaprezentowaÅ‚ przykÅ‚ady swoich bogatych zbiorów rzeźb, pÅ‚askorzeźby oraz książki. Zainteresowani mogli dowiedzieć siÄ™ o etapach powstawania i historii poszczególnych dzieÅ‚, gatunkach i wartoÅ›ciach drewna wykorzystywanego w różnych procesach oraz korzystajÄ…c ze specjalnie przygotowanego stanowiska przemienić siÄ™ w rzeźbiarza posÅ‚ugujÄ…c siÄ™ dÅ‚utem i mÅ‚otkiem. BiorÄ…c pod uwagÄ™ aktywne uczestnictwo i zaangażowanie wszystkich zebranych, uÅ›miechy na twarzach oraz znikajÄ…ce w oczach przygotowane materiaÅ‚y Å›miaÅ‚o można stwierdzić, ze zaÅ‚ożone cele zostaÅ‚y osiÄ…gniÄ™te.
Serdeczne podziÄ™kowania SpóÅ‚dzielni Producentów Drobiu „Eko-Grill” SokóÅ‚ka za zapewnienie kieÅ‚basek na ognisko, pani Edycie Konrad, pani Agnieszce Ambrożko, pani Katarzynie Zalewskiej- opiekunom stacji zadaniowych za fachowÄ… obsÅ‚ugÄ™ oraz wszystkim uczestnikom za udziaÅ‚ w przedsiÄ™wziÄ™ciu. Organizatorami „Pikniku leÅ›nego” jak i koordynatorami projektu „Drewno jest z lasu” sÄ… panie Urszula Drewniak i Zuzanna Szarkowska-Czeczko

Galeira