http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1376/27_t2.jpg6 grudnia to dla nas kolejny, intensywny i radosny dzieÅ„. KorzystajÄ…c z zaproszenia odwiedziliÅ›my dzisiaj Starostwo Powiatowe w SokóÅ‚ce, aby wspólnie bawić siÄ™ z okazji MikoÅ‚ajek. Powitani przez StarostÄ™ Sokólskiego Piotra Rećko oraz p. EwÄ™ i Zbigniewa DÄ™bko zasiedliÅ›my w sali konferencyjnej, gdzie na co dzieÅ„ odbywajÄ… siÄ™ ważne spotkania. My spotkaliÅ›my siÄ™ z autorkÄ… i ilustratorkÄ… książek dla dzieci paniÄ… AnnÄ… KropiewnickÄ…. Podczas zajęć, autorka opowiadaÅ‚a o bohaterach swoich książek, prezentowaÅ‚a wiersze i rymowanki, wÅ‚Ä…czaÅ‚a dzieci do czytania uczestniczÄ…cego. Wszyscy chÄ™tnie i aktywnie braliÅ›my udziaÅ‚ w zajÄ™ciach, za co na koniec otrzymaliÅ›my niespodzianki od autorki: zakÅ‚adki i kolorowanki nawiÄ…zujÄ…ce do treÅ›ci jej książeczek.

Kolejnym bardzooo miÅ‚ym goÅ›ciem, którego spotkaÅ‚ i przyprowadziÅ‚ do nas Wicestarosta Jerzy BiaÅ‚omyzy, byÅ‚ Å›w. MikoÅ‚aj. W zabawny i rubaszny sposób rozmawiaÅ‚ on z dziećmi oraz obdarowaÅ‚ je piÄ™knym kalendarzami Powiatu Sokólskiego. Spotkanie z MikoÅ‚ajem dostarczyÅ‚o wielu niezapomnianych wrażeÅ„, o czym opowiadaliÅ›my jeszcze po powrocie do szkoÅ‚y.

To nie koniec atrakcji, ponieważ organizatorzy zaplanowali zwiedzanie budynku Starostwa. Z ciekawoÅ›ciÄ… zaglÄ…daliÅ›my do różnych pomieszczeÅ„, gdzie witali nas uÅ›miechniÄ™ci i życzliwi pracownicy. NiecodziennÄ… atrakcjÄ… byÅ‚a możliwość odwiedzenia gabinetu Wicestarosty Sokólskiego Jerzego BiaÅ‚omyzego, który pozwoliÅ‚ uczniom zasiąść w jego fotelu.

Na zakoÅ„czenie MikoÅ‚ajek moc atrakcji i aktywnoÅ›ci zorganizowaÅ‚a nam animatorka pani Elżbieta Rapiej. ByÅ‚y to intensywne, peÅ‚ne dzieciÄ™cych okrzyków radoÅ›ci zabawy z chustÄ…, piÅ‚eczkami, balonami, linÄ… i hula hop.

Wszystkim serdecznie dziękujemy! Takie dni to my lubimy! Zapraszamy też w rewanżu do odwiedzenia ośrodka:)

Zdjęcia

Zachęcamy do obejrzenia filmu Wydziału Promocji Starostwa zamieszczonego na facebooku Powiatu.

https://fb.watch/hfmuDhabxM/

Ewa Wińska