http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   https://www.soswsokolka.pl/images/01_znak_podstawowy_kolor_biale_tlo.png /images/poznajpolske.jpeg https://www.soswsokolka.pl/images/polskilad.jpeg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1377/26_t2.jpgDziÄ™ki wsparciu i zaangażowaniu Starosty Sokólskiego pana Piotra Rećko oraz pani Dyrektor Elżbiety Szomko mogliÅ›my uczestniczyć w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj PolskÄ™”, 7 grudnia już o 6.00 uczniowie SOSW w SokóÅ‚ce wyruszyli na dwudniowÄ… wycieczkÄ™ do Torunia.
Po przyjeździe i zakwaterowaniu siÄ™ w Hotelu udaliÅ›my siÄ™ na obiad w barze MaÅ‚goÅ›ka, a nastÄ™pnie na egzotycznie pachnÄ…ce warsztaty w Muzeum ToruÅ„skiego Piernika, gdzie pod okiem pani Patrycji poznaliÅ›my rytuaÅ‚y zwiÄ…zane z wypiekiem piernika. Każdy wÅ‚asnorÄ™cznie mógÅ‚ przygotować ciasto, by później, przy użyciu drewnianych form, wypiec z niego toruÅ„skie specjaÅ‚y. Przy okazji dowiedzieliÅ›my siÄ™ wielu ciekawych rzeczy na temat rodzajów pierników, przygotowania ciasta, powstawania form. CzekajÄ…c na upieczenie naszych pierniczków zwiedziliÅ›my Muzeum ToruÅ„skiego Piernika.
Kolejnym punktem programu byÅ‚ spacer z przewodnikiem Torunia panem PawÅ‚em po Staromiejskiej dzielnicy z zespoÅ‚em zabytków Starego Miasta. ZrobiliÅ›my sobie obowiÄ…zkowÄ… fotografiÄ™ przy pomniku MikoÅ‚aja Kopernika, poznaliÅ›my ratusz, KrzywÄ… Wieżę, spichlerze i inne zabytki na toruÅ„skiej Starówce. PoznaliÅ›my liczne legendy zwiÄ…zane z tym miastem, a także dowiedzieliÅ›my siÄ™ skÄ…d wzięła siÄ™ nazwa miasta. ZachwyciÅ‚y nas piÄ™kne stare kamienice oraz Å›wiÄ…teczne dekoracje zapierajÄ…ce dech.
NastÄ™pny dzieÅ„ wycieczki rozpoczÄ™liÅ›my od kolejnego spotkania z panem przewodnikiem PawÅ‚em, z którym zwiedzaliÅ›my zabytki Nowego Miasta, które wraz ze Starym Miastem wpisane sÄ… na listÄ™ Åšwiatowego Dziedzictwa UNESCO. NastÄ™pnie przeszliÅ›my do zwiedzania domu, w którym urodziÅ‚ siÄ™ i wychowywaÅ‚ MikoÅ‚aj Kopernik. W tym muzeum dostosowanym do wspóÅ‚czesnego turysty mogliÅ›my zobaczyć mieszczaÅ„sko- kupieckie wnÄ™trza charakterystyczne dla architektury XV wieku. Nowoczesne, multimedialne i interaktywne ekspozycje, projekcje wizualne, zgromadzone przedmioty, pamiÄ…tki przybliżyÅ‚y nam sylwetkÄ™ wielkiego uczonego. ObejrzeliÅ›my też seans 4D pt. "MikoÅ‚aj Kopernik w Toruniu", który przybliżyÅ‚ toruÅ„skie dzieje MikoÅ‚aja Kopernika i jego rodziny. W filmie ukazano miejsca, w których żyÅ‚ i uczyÅ‚ siÄ™ mÅ‚ody astronom, a także przedstawiono losy jego najbliższych, a wszystko to ze specjalnymi efektami, które wywoÅ‚aÅ‚y uÅ›miech i zaskoczenie w nas.
Kolejnym punktem programu naszej wycieczki byÅ‚o zwiedzanie Parku PamiÄ™ci Narodowej, miejsca upamiÄ™tniajÄ…cego Polaków, którzy z narażeniem życia ratowali Å»ydów podczas II wojny Å›wiatowej. Przed powrotnÄ… podróżą zjedliÅ›my obiad i udaliÅ›my siÄ™ na ostatnie zakupy pamiÄ…tek i oczywiÅ›cie przepysznych toruÅ„skich pierniczków.
Uczniowie uczestniczyli w wycieczce pod opiekÄ… p. Lili Zajkowskiej, p. Katarzyny Zalewskiej, p. Katarzyny Dylewskiej, p. Sylwii Szomko.
Wycieczka byÅ‚a bardzo udana, wróciliÅ›my z niej zadowoleni i peÅ‚ni miÅ‚ych wrażeÅ„.
Wyjazd zostaÅ‚ sfinansowany z RzÄ…dowego Programu „Poznaj PolskÄ™” (80%) oraz ze Å›rodków Powiatu Sokólskiego (20%). 

Zdjęcia