http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/fio.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1379/received_810849293351080_t2.jpegOd września 2022r. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej realizowane są zajęcia terapeutyczne z dziećmi, w ramach zadania „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych”. Dzieci korzystają m.in. z zajęć w zakresie alternatywnych sposobów komunikacji, integracji sensorycznej z wykorzystaniem słuchawek Forbrain i terapii Neuroflow.

Zadanie jest realizowane przez Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w partnerstwie z Powiatem Sokólskim. Zostało sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Celem rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie i z innymi dysfunkcjami rozwoju jest w szczególności osiągnięcie przez nich maksymalnej niezależności życiowej, nabycie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, uczestnictwo w różnych formach życia społecznego na równi z innymi, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami współżycia, przy zachowaniu prawa do swojej inności. Zajęcia z alternatywnych metod komunikacji wspierają podopiecznych w osiągnięciu powyższych celów, rozwiązywaniu ich problemów związanych z porozumiewaniem się z otoczeniem. Każdy uczestnik zajęć AAC korzysta z indywidualnej terapii, podczas której wykorzystywane są dostępne narzędzia komunikacji zastępczej i wspomagającej takie, jak: MÓWik, C-Eye, książki komunikacyjne - stosownie do potrzeb i możliwości dziecka. W efekcie przeprowadzonych zajęć z zakresu alternatywnych metod komunikacji następuje poprawa umiejętności komunikacyjnych podopiecznych poprzez zastosowanie symboli lub urządzeń wspomagających komunikację. Podopieczni przy użyciu pomocy wspomagających komunikację uczą się wyrażania swoich potrzeb i stanów emocjonalnych. Poprawiają się również ich relacje w kontaktach społecznych.

Kolejną nową formą terapii zastosowaną w ramach projektu są zajęcia integracji sensorycznej z wykorzystaniem słuchawek Forbrain. Dzięki tym zajęciom poprawia się: uwaga, mowa, płynność komunikacji i pamięć u dzieci. Następuje lepsze rozumienie sensu czytanego tekstu, ponieważ filtr słuchawek Forbrain uwydatnia rytm mowy, a przewodnictwo kostne ułatwia jego przyswajanie, tym samym poprawia się zdolność do zapamiętywania przekazywanych informacji.

W ramach projektu prowadzona jest również terapia Neuroflow. Jest to pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. W efekcie zajęć u podopiecznych poprawia się komunikacja z otoczeniem ze względu na poprawę wyrazistości mowy. Wydłuża się czas utrzymania uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie, czas skupienia uwagi, zwiększa się podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób. Poprawiają się umiejętności w zakresie pamięci słuchowej, artykulacji i melodii języka.

Ponadto realizowane są z podopiecznymi: zajęcia metodą Snoezelen, zajęcia hipoterapii, zajęcia z elementami terapii taktylnej. W kolejnym roku realizacji projektu rozpoczną się zajęcia z fizjoterapeutą.

Zastosowane formy terapii są również wsparciem dla rodzin podopiecznych. Dzięki podniesieniu ich umiejętności komunikacyjnych wzrośnie poziom funkcjonowania podopiecznych w najbliższym otoczeniu.

Zdjęcia

Zarząd Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” w Sokółce

/images/329152239_721211056321167_3336642036337390556_n.jpg