https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1390/img_20221201_165333_copy.jpgZajęcia z programu "Za życiem" realizowanego przez Wiodący Ośrodek Koordynacyjno- Rehabilitacyjno- Opiekuńczy Powiatu Sokólskiego.

Na mocy porozumienia NR MEIN/2022/DWEW/1612 zawartego 20 czerwca 2022r w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki reprezentowanym przez: Joannę Wilewską Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej obsługę niniejszej umowy zapewnia Ministerstwo Edukacji i Nauki - Departament Wychowania i Edukacji Włączjącej, a Powiatem Sokólskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Sokólskiego, od września do grudnia 2022r realizowane były bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w SOSW im. Janusza Korczaka w Sokółce, który pełni funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno - Opiekuńczego Powiatu Sokólskiego.
Głównym celem realizowanego zadania m.in. było wsparcie indywidualnego rozwoju dziecka, stymulowanie ogólnego rozwoju poznawczego, emocjonalnego, ruchowego i społecznego dziecka, wzmacnianie i usprawnianie zaburzonych obszarów funkcjonowania. Ważnym celem było również udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej. Nieodzownym elementem realizowanego zadania była współpraca z rodzicami, polegająca nanawiązaniu kontaktu z rodzicami, omówieniu wyników pracy i postępów dziecka, udzielania instruktażu i porad w zakresie pracy w domu.
Rekrutacja na zajęcia odbyła się na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu i zaświadczeń lekarskich. Zrealizowano 780 godzin zajęć, w których brało udział 46 dzieci,od momentu wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, do czasu realizacji obowiązku szkolnego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. W zajęciach uczestniczyły dzieci zterenu powiatu sokólskiego. Oferowane były następujące formy pomocy: zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych, zajęcia z surdopedagogiem, zajęcia z oligofrenopedagogiem, rehabilitacja ruchowa, zajęcia z logopedii, zajęcia integracji sensorycznej, zajęcia z psychologiem, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, zajęcia z elementami psychoterapii – trening uwagi słuchowej, zajęcia terapii pedagogicznej – trening uwagi słuchowej.
Rezultatem przeprowadzonych zajęć było m.in.: poprawa umiejętności komunikacyjnych, koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej,percepcji wzrokowej i słuchowej, nastąpił wzrost umiejętności w zakresie samoobsługi i samodzielności oraz spontanicznej zabawy. Zmniejszyła się także częstotliwości występowania zachowań niepożądanych i trudnych u dzieci.
Opracowały :
Katarzyna Bubieniec
Marta Kulamczewska
Bożena Rećko