http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1415/zaz8_copy.jpgW sÅ‚oneczny poranek 2 marca wyruszyliÅ›my w odwiedziny do ZAZ-u w Suchowoli. ZAZ to ZakÅ‚ad AktywnoÅ›ci Zawodowej, miejsce zawodowej i spoÅ‚ecznej rehabilitacji osób z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciami. To tutaj, osoby, które czÄ™sto przez lata byÅ‚y skazane na pobyt w domu majÄ… możliwość rozpocząć pracÄ™ w sprzyjajÄ…cych warunkach. Osoby te nabywajÄ… nowe umiejÄ™tnoÅ›ci zawodowe, uczÄ… siÄ™ wspóÅ‚pracy w grupie i korzystajÄ… z rehabilitacji: spoÅ‚ecznej, leczniczej a także pomocy psychologicznej. Pracownicy ZAZ-u podejmujÄ… swoje zadania zgodnie ze swoimi możliwoÅ›ciami pod opiekÄ… instruktorów-terapeutów. Pan Jarek Sulik trener pracy i wspóÅ‚twórca ZAZ Suchowola, zapoznaÅ‚ nas z historiÄ… i dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… tego miejsca, na potrzeby którego zaadaptowano budynek dawnego magazynu, a także stoÅ‚ówkÄ™, kuchniÄ™ i piwnicÄ™, znajdujÄ…ce siÄ™ w budynku ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ w Suchowoli. Pracownicy zajmujÄ… siÄ™ przygotowaniem posiÅ‚ków m.in. dla uczniów. Można również zamówić catering i wynająć stoÅ‚ówkÄ™ na imprezÄ™ okolicznoÅ›ciowÄ…. MieliÅ›my okazjÄ™ zobaczyć, jak funkcjonuje taki zakÅ‚ad, jakie możliwoÅ›ci zawodowe stwarza dla osób z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciami, którzy zakoÅ„czyli już edukacjÄ™ szkolnÄ…. RozmawialiÅ›my z pracownikami zakÅ‚adu, okazaÅ‚o siÄ™, że pracujÄ… tam nasi dawni koledzy ze szkoÅ‚y. MiÅ‚o byÅ‚o siÄ™ z nimi spotkać. Praca daje im wielkÄ… satysfakcjÄ™, udowodnili, że niepeÅ‚nosprawność nie jest przeszkodÄ…, a ich umiejÄ™tnoÅ›ci i pracowitość sÄ… doceniane. Wycieczka byÅ‚a dla nas bardzo wartoÅ›ciowym doÅ›wiadczeniem. ByliÅ›my pod wrażeniem zaangażowania pracowników i ich pozytywnego podejÅ›cia do pracy, co pokazaÅ‚o nam, że każdy czÅ‚owiek niezależnie od swojej niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci , może siÄ™ odnaleźć na rynku pracy. No i oczywiÅ›cie czekaÅ‚a na nas niespodzianka. PoczÄ™stowano nas przepysznym obiadem z deserem przygotowanym specjalnie dla nas. Na rÄ™ce PaÅ„stwa Katarzyny i Jaroslawa Sulików skÅ‚adamy serdeczne podziÄ™kowanie za zaproszenie i zorganizowanie bardzo ciekawych zajęć prozawodowych.

Galeria