http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_108/dsc08936.jpg

Po raz kolejny zostaliÅ›my zaproszeni na Spotkanie Osób NiepeÅ‚nosprawnych, zorganizowane przez ZwiÄ…zek Emerytów i Rencistów. Dnia 17 kwietnia 2013r. mÅ‚odzież z klas II-III GU, I PdP i I,III PdP  pod opiekÄ…  nauczyciel: Lucyny Taudul, Beaty Mozolewskiej i MaÅ‚gorzaty Zarachowicz  udaÅ‚a siÄ™ do do Kawiarni Lira.

Tam powitaÅ‚ zebranych uczestników p. Henryk Cudnik. WysÅ‚uchaliÅ›my też wystÄ…pienia p. Angeliny Aluszczyk pracownika PCPR-u.  Klejnym punktem spotkania byÅ‚y wystÄ™py uczestników Warsztatów Terapii ZajÄ™ciowej i Åšrodowiskowego Domu Samopomocy. Nasi uczniowie MichaÅ‚ Gonczaruk i Krzysztof Możejko wykonali mini recital, za który otrzymali gromkie brawa.

Spotkanie byÅ‚o okazjÄ… do wspólnej zabawy z kolegami i koleżankami, którzy już ukoÅ„czyli szkoÅ‚Ä™. SÅ‚odki poczÄ™stunek oraz dyskoteka umiliÅ‚y nam pobyt. Fotorelacja