http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1455/7s_copy.jpg28 kwietnia 2023 roku uczniowie SOSW w SokóÅ‚ce uczestniczyli w zajÄ™ciach warsztatowych poÅ›wiÄ™conych zbliżajÄ…cym siÄ™ Å›wiÄ™tom majowym. Spotkanie miaÅ‚o na celu rozbudzanie Å›wiadomoÅ›ci patriotycznej, zainteresowaÅ„ bogactwem naszego kraju, szacunku i przywiÄ…zania do symboli narodowych a także ksztaÅ‚towanie szacunku do wÅ‚asnego paÅ„stwa oraz poczucia tożsamoÅ›ci narodowej. Na poczÄ…tek zebrani obejrzeli filmik „Poland is beautiful”, dziÄ™ki któremu możliwe byÅ‚o ukazanie piÄ™kna krajobrazów polskich.
Uczniowie zachÄ™ceni przez prowadzÄ…ce panie UrszulÄ™ Drewniak i MonikÄ™ Mróz podawali przykÅ‚ady innych dóbr narodowych. Wykorzystane podczas zajęć wiersze nawiÄ…zaÅ‚y do zbliżajÄ…cych siÄ™ uroczystoÅ›ci Å›wiÄ…t majowych. Uczestnicy przypomnieli sobie okolicznoÅ›ci uchwalenia konstytucji w dniu 3 maja 1791 roku, dowiedzieli siÄ™ jakie sÄ… prawa i obowiÄ…zki obywateli Polski, poznali także historiÄ™ ustanowienia ÅšwiÄ™ta Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. WiedzÄ™ na temat Polski sprawdziÅ‚ quiz interaktywny. Na zakoÅ„czenie warsztatów sÅ‚uchajÄ…c patriotycznych pieÅ›ni zebrani wykonali flagi paÅ„stwowe, które bÄ™dÄ… zdobiÅ‚y ich sale lekcyjne w ciÄ…gu najbliższych dni.
Urszula Drewniak