http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1458/4m_copy.jpgPrzedszkole nr 2 w SokóÅ‚ce realizuje projekt " Matematyka w zabawie ukryta" w ramach programu grantowego "RosnÄ™ z matematykÄ…". Jednym zaÅ‚ożeÅ„ projektu jest wspóÅ‚praca z lokalnymi instytucjami. Dlatego25.04 zaprosili do siebie na warsztaty matematyczne przedszkolaki z grupy Å»abki z SOSW w SokóÅ‚ce.

Celem naszego spotkania byÅ‚o rozwijanie umiejÄ™tnoÅ›ci matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez udziaÅ‚ w warsztatach sensorycznych. Podczas warsztatów dzieci miaÅ‚y do dyspozycji dwa kÄ…ciki w których dokonywaÅ‚y różnych pomiarów. W kÄ…ciku objetosci dzieci dokonywaÅ‚y pomiarów z wykorzystaniem różnych pojemników, miarek i pÅ‚ynów. Natomiast w kaciku pomiaru masy i ciężaru manipulowaÅ‚y różnymi produktami, wrzucaÅ‚y je do różnych pojemników, najpierw intuicyjnie okreÅ›laÅ‚y i porównywaÅ‚y masÄ™ i ciężar wsypanych produktów, a nastÄ™pnie weryfikowaÅ‚y swoje pomiary używajÄ…c wagi. DziÄ™ki warsztatom dzieci rozwinely doznania sensoryczne, motoryke maÅ‚a, koordynacje rÄ™ka - oko, a także rozwinęły swoje zainteresowania pojÄ™ciami objetosci, masy i ciężaru. Ponadto dziÄ™ki wspólnym spotkaniom organizatorzy chcÄ… nawiÄ…zać wspóÅ‚pracÄ™ z dziećmi z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciami w wieku przedszkolnym z naszej szkoÅ‚y.

Spotkania majÄ… na celu budować wzajemne zaufanie, tworzyć klimat bezpieczeÅ„stwa, ksztaÅ‚tować wrażliwoÅ›ci na innych, promować równe szanse w życiu spoÅ‚ecznym, promować porozumiewanie siÄ™ z innymi ludźmi, stawiać siÄ™ w otwartym stosunku do drugiego czlowieka,jego niepowtarzalnoÅ›ci oryginalnoÅ›ci czy innoÅ›ci, promowanie pozytywnego wizerunku osób niepeÅ‚nosprawnych.

Galeria