http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1469/2t.jpg17 maja 2023 roku trójka uczniów SOSW w SokóÅ‚ce z klasy VII-VIII SPU: Angelika, Sebastian i Dawid pod opiekÄ… pani Moniki Mróz wzięła udziaÅ‚ w VI Wojewódzkim Turnieju BezpieczeÅ„stwa w Ruchu Drogowym w BiaÅ‚ymstoku.
Celem turnieju byÅ‚o podnoszenie Å›wiadomoÅ›ci i dziaÅ‚anie na rzecz poprawy stanu bezpieczeÅ„stwa ruchu drogowego poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania siÄ™ po drogach, szerzenie podstawowych zasad i rozwijanie umiejÄ™tnoÅ›ci udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako Å›rodka transportu a także rekreacji i sportu.
Turniej zorganizowany zostaÅ‚ przez ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ nr 16 w BiaÅ‚ymstoku przy wspóÅ‚udziale Polskiego ZwiÄ…zku Motorowego w BiaÅ‚ymstoku, Komendy Miejskiej Policji w BiaÅ‚ymstoku oraz Wojewódzkiego OÅ›rodka Ruchu Drogowego w BiaÅ‚ymstoku.
Uczestnicy zmierzyli siÄ™ w czterech konkurencjach: byÅ‚ to test ze znajomoÅ›ci przepisów ruchu drogowego, jazda rowerem po torze sprawnoÅ›ciowym, przejazd rowerem po miasteczku ruchu drogowego a także zadanie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasi uczniowie zdobyli dyplomy oraz drobne upominki.
Zdjecia publikujemy dzięki uprzejmość organizatora.
Monika Mróz