http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/od_zaleznoci.jpg

Zadanie wspóÅ‚finansowane ze Å›rodków Ministerstwa Rodziny i Polityki SpoÅ‚ecznej w ramach programu
„Od zależnoÅ›ci ku samodzielnoÅ›ci”

Dzień Rodziny

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1475/22r_copy.jpgW piÄ…tek - 16 czerwca 2023r. w Specjalnym OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym w SokóÅ‚ce zorganizowano DzieÅ„ Rodziny. WspóÅ‚organizatorami tego dnia byli: pracownicy OÅ›rodka i Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami”. Fundusze na organizacjÄ™ imprezy zostaÅ‚y pozyskane przez Stowarzyszenie „Pod SkrzydÅ‚ami” z Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki SpoÅ‚ecznej „Od zależnoÅ›ci ku samodzielnoÅ›ci” w ramach projektu „Wsparcie otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi”. ImprezÄ™ rozpoczęły uroczystym powitaniem wszystkich przybyÅ‚ych goÅ›ci. - pani Dyrektor Elżbieta Szomko oraz kierownik Internatu i prezes Stowarzyszenia „Pod SkrzydÅ‚ami” pani Beata Tur.

PodziÄ™kowano instytucjom wspierajÄ…cym rodziny, które przybyÅ‚y na imprezÄ™ ze stoiskami informacyjno – konsultacyjnymi: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w SokóÅ‚ce, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w SokóÅ‚ce, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w DÄ…browie BiaÅ‚ostockiej, Warsztat Terapii ZajÄ™ciowej w SokóÅ‚ce, Powiatowy ZakÅ‚ad AktywnoÅ›ci Zawodowej w Suchowoli, Specjalny OÅ›rodek Szkolno – Wychowawczy w SokóÅ‚ce i Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami” w SokóÅ‚ce. PodziÄ™kowano również Wolontariuszom z ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w SokóÅ‚ce, którzy przybyli udzielić wsparcia uczestnikom imprezy.

Po części oficjalnej Rodzice mogli podziwiać swoje pociechy wystÄ™pujÄ…ce w: tanecznym show, przedstawieniu „Å»uk”, a także popisujÄ…ce siÄ™ umiejÄ™tnoÅ›ciami wokalnymi.

Na uczestników pikniku czekaÅ‚y liczne stanowiska tematyczne, gdzie każdy mógÅ‚ znaleźć coÅ› dla siebie. Stanowisko kuchenne przyciÄ…gnęło miÅ‚oÅ›ników owoców i warzyw, a stanowisko malarskie i rzeźbiarskie tych co uwielbiajÄ… tworzyć. Na stanowisku zabaw konstrukcyjnych można byÅ‚o spotkać gÅ‚ównie najmÅ‚odszych wychowanków SOSW, a stanowisko muzyczne przyciÄ…gaÅ‚o wszystkich chcÄ…cych poznać niezwykÅ‚y instrument jakim jest Musicon. Z kolei tych, których rozpieraÅ‚a energia można byÅ‚o znaleźć na stanowisku sportowo-rekreacyjnym, gdzie każdy z chÄ™ciÄ… wypróbowywaÅ‚ trampolinÄ™. Dzieci i mÅ‚odzież poszukujÄ…ce chwili relaksu przychodziÅ‚y posÅ‚uchać opowiadaÅ„ w kÄ…ciku czytelniczym. Na wszystkich czekaÅ‚o też stanowisko z pysznÄ… watÄ… cukrowÄ… i popcornem oraz stanowisko „malowania twarzy”, skÄ…d każdy wychodziÅ‚ z piÄ™knym makijażem. Impreza zakoÅ„czyÅ‚a siÄ™ dyskotekÄ….

Personel kuchni uraczyÅ‚ nas pysznÄ… babkÄ… ziemniaczanÄ…, bigosem, pieczonym kurczakiem i kieÅ‚baskami z ogniska, a także wyÅ›mienitymi ogórkami maÅ‚osolnymi. Nie zabrakÅ‚o także sÅ‚odkoÅ›ci i lodów. Każdy mógÅ‚ tu znaleźć coÅ› co lubi.

Piknik na Å›wieżym powietrzu byÅ‚ doskonaÅ‚Ä… okazjÄ… do wspólnych rozmów i zabaw oraz pozyskania informacji o dziaÅ‚aniach instytucji wspierajÄ…cych rodziny. Uroczystość ta pokazuje, że jest to ważne Å›wiÄ™to dla naszych uczniów i ich rodzin. Wielu Rodziców wzięło wolne z pracy, by tego dnia być ze swoim dzieckiem.

Organizatorzy dziÄ™kujÄ… goÅ›ciom za tak liczne przybycie. Szczególne podziÄ™kowania kierujÄ… do sponsorów imprezy i instytucji wspierajÄ…cych jej organizacjÄ™: Ministerstwa Rodziny i Polityki SpoÅ‚ecznej w Warszawie, Pana Piotra Rećko – Starosty Sokólskiego, Dyrektorów: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w SokóÅ‚ce i DÄ…browie BiaÅ‚ostockiej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w SokóÅ‚ce, ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ Zawodowych w SokóÅ‚ce, WydziaÅ‚u Promocji Starostwa Powiatowego w SokóÅ‚ce, Kierowników: Warsztatu Terapii ZajÄ™ciowej w SokóÅ‚ce i Powiatowego ZakÅ‚adu AktywnoÅ›ci Zawodowej w Suchowoli.

Galeria

Edyta Kondrat

Beata Tur