http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/fio.jpg

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami” w partnerstwie z Powiatem Sokólskim we wspóÅ‚pracy ze Specjalnym OÅ›rodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce, PoradniÄ… Psychologiczno – PedagogicznÄ… w SokóÅ‚ce i DÄ…browie BiaÅ‚ostockiej

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1486/img_20230612_135112_copy.jpgW ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami” w partnerstwie z Powiatem Sokólskim grupa prowadzÄ…cych w miesiÄ…cach III-XII 2023r. realizuje z 15 podopiecznymi Stowarzyszenia zajÄ™cia w Sali DoÅ›wiadczania Åšwiata w SOSW w SokóÅ‚ce. Projekt zostaÅ‚ dofinansowany z Narodowego Instytutu WolnoÅ›ci Centrum Rozwoju SpoÅ‚eczeÅ„stwa Obywatelskiego w ramach RzÄ…dowego Programu NOWE FIO na lata 2021-2030 z Priorytetu 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego.

ProwadzÄ…c zajÄ™cia w SDÅš z użyciem sprzÄ™tów zakupionych do tej sali prowadzÄ…ce majÄ… okazjÄ™ wykorzystywać zdobytÄ… wiedzÄ™ podczas szkolenia dotyczÄ…cego metody Snoezelen, które odbyÅ‚o siÄ™ w dniach 5-6 listopada 2022r. w SOSW w SokóÅ‚ce. ZajÄ™cia w Sali DoÅ›wiadczania Åšwiata sÄ… elementem wieloprofilowej, kompleksowej metody usprawniania. GÅ‚ównym celem terapii jest doÅ›wiadczanie Å›wiata zmysÅ‚ami wzroku, dotyku, sÅ‚uchu i wÄ™chu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Seans w SDÅš jest doskonaÅ‚ym Å›rodkiem doraźnym na depresje, nerwice, zaburzenia emocjonalne, czy nadpobudliwość. Cele terapeutyczne to: oswojenie z różnymi bodźcami napÅ‚ywajÄ…cymi z otaczajÄ…cego Å›wiata, likwidowanie zaburzeÅ„ sensorycznych, osiÄ…ganie stanu relaksacji, motywowanie do samodzielnego podejmowania decyzji w praktycznym dziaÅ‚aniu, pobudzanie aktywnoÅ›ci, rozwijanie spostrzegawczoÅ›ci.

ZajÄ™cia odbywajÄ… siÄ™ w formie grupowej ( 3 grupy po 5 osób ) i aranżowane sÄ… na okreÅ›lony temat, co pozwala uczestnikom przenieść siÄ™ w zupeÅ‚nie innÄ… rzeczywistość, niż ta którÄ… znajÄ…. OddziaÅ‚ywania terapeutyczne sÄ… dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników zajęć. Dzieci mogÄ… samodzielnie wybierać rodzaj aktywnoÅ›ci, co sprawia, że czujÄ… siÄ™ na zajÄ™ciach dobrze i bezpiecznie.

DziÄ™ki tym zajÄ™ciom zwiÄ™ksza siÄ™ u podopiecznych aktywność i motywacja do poznawania, chęć do nawiÄ…zywania kontaktów, poprawia siÄ™ koncentracja uwagi, spostrzegawczość i pamięć sensoryczna, nastÄ™puje poprawa orientacji w przestrzeni oraz uÅ‚ożenia ciaÅ‚a, zwiÄ™ksza siÄ™ zadowolenie i poczucie bezpieczeÅ„stwa, nastÄ™puje poprawa w sferach emocjonalnej, spoÅ‚ecznej, ruchowej i poznawczej, oraz koncentracji na dostarczanych bodźcach, poprawa sprawnoÅ›ci manualnej – chwytania, manipulacji, dotykania, podopieczni osiÄ…gajÄ… stan relaksacji.

Galeria 

                          Beata Boguszewska, Marta Kulmaczewska, MaÅ‚gorzata HoÅ‚ownia-Iwanow